Offisiell bistand i 2017: Mindre penger brukt på utgifter til flykninger i giverland, og mer har gått til de minst utviklede landene

ODA 2017 - Foto:OECD

OECD-DAC landene ga 146,6 milliarder dollar i offisiell bistand (ODA) i løpet av fjoråret, i snitt tilsvarende 0,31 prosent av brutto nasjonalinntekt. Kun Norge og fire andre OECD-DAC medlemmer når, eller overstiger, bistandsmålet på 0,7 prosent av BNI.

Nettobeløpet av offisielle bistandsmidler sank med rundt 0,6 prosent i forhold til 2016, men dette kan i stor grad forklares av avtagende flyktningekostnader. Om man ser bort fra ODA-midlene som gikk til flyktninger i giverlandene, har totalbeløpet økt med 1,1 prosent siden 2016 – og er doblet siden år 2000. Mindre offisiell bistand har gått til flyktningutgifter i eget land i 2017, mens prosentandelen av ODA-midler som blir brukt på humanitær bistand har økt med 6,1 prosent siden 2016. Totalt ser man en sterk økning siden 2015 i bistandsmidler som går til nødhjelp i motsetning til langsiktig utviklingsbistand – prosentandelen av ODA-midler til nødhjelp er nå 28 prosent.

En god nyhet er at OECD-DAC landene har økt sine bidrag til de minst utviklede landene med 4 prosent i forhold til tidligere, og dermed er med på å reversere de siste års synkende andel av bistandsmidler til minst utviklede land. ODA-midler til land i Afrika sør for Sahara har også økt med 3 prosent siden 2016. Allikevel er det fortsatt et stykke frem til målet om 0,15-0,20 prosent av BNI i bistand til MUL-landene.

I absolutte tall er USA fortsatt det største giverlandet, med 35,3 milliarder USD i bistand, etterfulgt av Tyskland (24,7 milliarder USD) og Storbritannia (17,9 milliarder USD). Norge er ett av de tre landene som gir mest bistand i forhold til størrelse, med 0,99 prosent av BNI i 2017.