Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

OECD Health at a Glance 2017

Health at a Glance 2017 inneholder de nyeste sammenlignbare dataene om tilstanden og kvaliteten i helsevesenet i de 35 medlemslandene i OECD og partnerlandene.

De fleste OECD-land har et universelt helsesystem som skal ivareta lik og rettferdig tilgang til nødvendige helsetjenester. Kvaliteten i helsevesenet har generelt blitt bedre, noe som reflekteres økonomisk: i gjennomsnitt utgjør helseutgiftene i OECD-landene nå om lag 9 prosent av BNP.

Mennesker i OECD-landene lever lenger, samtidig som forekomsten av psykiske lidelser og kronisk sykdom øker. Levealderen har økt med gjennomsnittlig 10 år i OECD-landene siden 1970. Kvinner i Japan, Spania og Frankrike lever lenger enn OECD-gjennomsnittet, mens forventet levetid for menn er høyest på Island.

Norge kommer på fjerde plass blant OECD-landene når vi sammenligner helseutgifter per innbygger. USA bruker mest, fulgt av Sveits, Luxembourg og Norge. Selv om frivillig helseforsikring i USA fortsetter å spille en betydelig rolle i finansieringen av helsevesenet, er offentlige utgifter (for eksempel gjennom Medicaid og Medicare) fortsatt høyere per innbygger i USA enn i de fleste OECD-land, med unntak av Luxembourg, Norge og Sveits.

Ellers inneholder publikasjonen mye annen interessant statistikk, blant annet om forskjeller i dødelighet mellom land for ulike typer sykdommer, ulikheter mellom land i helserisikofaktorer som røyking, alkoholbruk og overvekt, data om arbeidsstyrken i helsevesenet og om medisinbruk.

Visste du for eksempel at selv om bruken av antidepressiva generelt har økt mye de siste årene, så er det store forskjeller i bruken av antidepressiva mellom land. Island rapporterer det høyeste forbruket av antidepressiva i 2015, dobbelt så høyt som OECD-gjennomsnittet, fulgt av Australia, Portugal og Storbritannia. Latvia, Korea og Estland rapporterer det laveste forbruket av antidepressiva.

Du kan finne hele publikasjonen på OECD sine hjemmesider, og et sammendrag av rapporten på norsk på SSB sine hjemmesider.