Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ny økonomisk landrapport for Tyskland

OECD anbefaler Tyskland å investere mer i infrastruktur og energiomlegging, samt akselerere overgangen til en mer digital økonomi for å støtte og styrke gjeninnhentingen etter det økonomiske tilbakeslaget forårsaket av korona-pandemien.

I landrapporten som ble publisert 8. desember peker OECD på at Tyskland relativt raskt fikk kontroll på Korona-utbruddet i våres uten alt for inngripende tiltak. God kapasitet i helsevesenet har sammen med kraftfulle tiltak for å holde økonomien i gang bidratt til at tilbakeslaget anslås å bli mindre enn i mange naboland. Blant annet økte arbeidsledigheten bare med 1,4 prosentenheter i første halvår 2020 takket være den allerede veletablerte ordningen for korttidsarbeid, der staten subsidierer lønningene til ansatte som blir pålagt redusert arbeidstid av bedrifter som sliter, se figur 1. Likevel anslås BNP å falle med 5,5 pst. i 2020. Lav etterspørsel etter tyske eksportvarer kan gjøre gjeninnhentingen mer gradvis og langvarig, og BNP-vekten anslås til 2,8 pst. i 2021 og 3,3 pst. i 2022.

Figure 1. Increases in unemployment were cushioned by short-time work

Note: Data for United States refer to June. Temporary layoffs are included in unemployment figures for the United States and Canada but not for the other countries. Source: OECD Short-Term Labour Force Statistics database

Den finanspolitiske stimulansen har vært på rundt 140 mill. euro, eller 4¼ av BNP i 2020. OECD mener det er viktig å ikke trekke tilbake støtten til helsevesenet og de hardest rammede delene av økonomien for fort og at myndighetene må stå klare til å gi ytterligere stimulanser om økonomien ikke tar seg opp igjen eller svekkes. Samtidig legges det vekt på at den finanspolitiske støtten gradvis må fjernes med en gang gjeninnhentingen er godt i gang. Det er viktig å allerede nå planlegge for hvordan konsolideringen skal gjennomføres, med fokus på langsiktige utfordringer.

Selv om offentlige investeringer har tatt seg opp siden 2014 har ikke dette vært nok til å dekke etterslepet i infrastrukturinvesteringene, se figur 2. Rapporten peker derfor på at det er behov for å øke utgiftene til offentlige investeringer med høy kvalitet, særlig i infrastruktur. Økte infrastrukturinvesteringer bør i tillegg bidra til det grønne skiftet og til at ny teknologi tas i bruk. For å sette fart på gjennomføringen og effektiviteten i infrastrukturprosjekter anbefaler rapporten å styrke den lokale planleggingskapasiteten og forbedre samarbeidet på tvers av offentlige etater. I tillegg bør planleggingsprosessen strømlinjeformes og et uavhengig rådgivende organ bør gis ansvaret for å utarbeide langsiktige infrastrukturplaner.

Figure 2. Public investment has recovered, but net municipal investment is still negative

Public gross fixed capital formation less depreciation. Source: OECD National Accounts database.

Tyskland har høye klimaambisjoner og rapporten peker på at prising av utslipp fra transport og oppvarming vil bidra til å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, men at det kan være behov for ytterligere tiltak. For eksempel er det rom for å bedre effektiviteten ved å gjøre utslippsprisene likere på tvers av energibærere, øke tilbudet av mindre utslippsintensive transportformer og sette strengere krav til energieffektivisering i bygg. Rapporten peker på at høye kvotepriser i EUs kvotesystem kan fremskynde sluttdatoen for kullkraft, som i dag er satt til 2038, og at en tidligere utfasing også kan positive effekter, blant annet på lokal luftforurensing. Samtidig er kullindustrien viktig i enkelte regioner og det vil dermed behov for å utforme veldesignede kompensasjonsordninger for de som blir negativt berørt.

Til tross for at Tyskland er verdensledende innen utvikling av teknologi ligger de bak andre avanserte økonomier når det gjelder digital transformasjon, for eksempel tilgang på nett-tilknytning med høy kvalitet og stabilitet, se figur 3. Gjennomsnittlig bruk av mobildata er lav og hastigheten på nettet tregt, spesielt i rurale områder. I spesialkapittelet om hvordan Tyskland bedre kan utnytte fordelene ved den digitale transformasjonen anbefales det blant annet å redusere behandlingstiden for nettutbygging, legge til rette for økt konkurranse og investeringer i kunnskapsbasert kapital og øke bruken digitale løsninger i offentlig sektor og i utdanning (av både elever og lærere).

Figure 3. German firms lag in the adoption of advanced ICT tools and activities

% of firms (10+ employees), 2019 or latest year available

Note: Excludes firms from the financial sector. High-speed broadband are subscriptions with 100+ Mbps.

Source: OECD ICT Access and Usage by Businesses database