Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ny markedsrapport fra IEA viser dramatisk etterspørselsfall i april og for 2020 som helhet

IEA la onsdag frem sin månedlige oljemarkedsrapport for april. Denne viser et ganske annet bilde enn byråets forrige rapport 9. mars – på daværende tidspunkt hadde OPEC+ avtalen akkurat kollapset tre dager før, i tillegg til at det kun var Kina som hadde innført tiltak mot viruset. Konsekvensene av Covid-19 har økt massivt i omfang siden.  «When looking back at 2020, we may think that this was the worst year in hundred years, and April to be the worst month – Black April», Dr. Birol under presentasjonen av oljemarkedsrapporten 16. april.

Da IEA la frem de oppdaterte etterspørselstallene, og trolig også fordi IMF samtidig publiserte sin rapport om utsiktene for verdensøkonomien (3 % BNP-nedgang i 2020), falt oljeprisen med USD 2.

IEA understreker i rapporten at det er stor usikkerhet knyttet til de nåværende estimatene, b.la. antar de at spredningen av koronaviruset vil komme under kontroll etter to måneder med karantene selv om de økonomiske konsekvensene vil strekke seg utover en mye lenger periode.

 

 

Etterspørsel – «Black April»

Restriktive karantenetiltak i 187 land knyttet til koronasituasjonen har gjort at mobiliteten nesten har stoppet helt opp siden mer enn 4 mrd. mennesker er i lockdown, og den globale økonomien er under sterkt press som man må tilbake til den store depresjonen på 1930-tallet for å se maken til, mener IEA. IEA estimerer etterspørselen i april måned til 29 mfd lavere enn samme måned i fjor, noe som er på et nivå sist sett i 1995 (70.4 mfd), og tilsvarer en nedgang på nesten 30 pst. fra det globale markedet pre-korona.

 

 

Ifølge IEAs prognoser vil april være den måneden med størst konsekvens for oljeetterspørselen, men ettersom de fleste land opprettholder tiltak vil man fortsatt se et stort bortfall i mai anslått til -25,8 mfd sammenlignet med året før. Det antas en gradvis bedring slik at bortfallet i juni er anslått til -14,6 mfd. For andre kvartal 2020 er etterspørselen ventet å være 23,1 mfd under fjorårets nivåer. IEA venter en gradvis økning i andre halvdel av 2020, men venter fremdeles at etterspørselen i desember vil være 2,7 mfd lavere enn i desember 2019. Selv med en antakelse om at reiserestriksjonene lempes i andre halvdel av 2020, venter IEA at den globale oljeetterspørselen vil falle med 9,3 mfd i 2020 sammenlignet med året før, til 90,6 mfd. For å sette dette i en kontekst for å illustrere dimensjonene i Covid-19-innvirkningen på oljemarkedet, vil dette etterspørselsfallet sånn sett utslette nesten ti år med vekst i etterspørselen, slik figuren nedenfor viser. 

 

 

Tilbud

Kutt-tiltakene annonsert av OPEC+ og G20 er langt fra nok til å balansere markedet på kort sikt, men vil bidra til at man unngår total kollaps og vil ta ned toppen for lagerbygging i overgangen til andre halvår. Land som Kina, India, Sør-Korea og USA tilbudt å øke sine strategiske lagre for å lette på ubalansen og få markedet over kneiken. Likevel, IEA understreker at den underforståtte lageroppbyggingen på 12 mfd i første halvår fortsatt truer med å overvelde logistikken i oljeindustrien ila de kommende ukene, både mht skip, rørledninger og lagertanker. Bare forrige uke økte råoljelagrene i USA med 19,2 millioner fat (mf). Dette var høyere enn forventet (13,1 mf), og er den største ukentlige økningen i historien. IEA anslår tilgjengelig lagerkapasitet å mettes i midten av året – dette er imidlertid en generalisert antagelse, gitt at situasjonen varierer fra sted til sted, og avhengig av kvaliteten på oljen.

 

 

Non-OPEC+ kan ifølge IEA få et "markedsstyrt produksjonsfall" på 5,2 mfd i fjerde kvartal av 2020, og for året som helhet kan produksjonen bli 2,3 mfd lavere enn i 2019. IEA mener at det globale oljetilbudet vil falle med 12 mfd i mai. USA og Canada er ventet å lede an med ytterligere reduksjoner fra non-OPEC+-land – i USA ser man bla. at oljetilbudet ventes å reduseres med mer enn 2 mfd ved utgangen av året, som en konsekvens av at selskaper har gjennomført massive kutt i budsjetter og boreaktivitet (1/4 av alle rigger ble satt til side ila. kun fire uker). IEA har i rapporten antatt en nedgang i norsk produksjon på om lag 200 000 fat/dag fra mai til desember. Det presiseres at norske myndigheter ikke har annonsert størrelse eller timing for norsk kutt.

 

 

IEA er bekymret for hvordan oljepriskollapsen truer stabiliteten i industrien og næringen, og viser til at globale oppstrømsinvesteringer er ventet å falle med 32 pst. i 2020 til 335 mrd. dollar, det laveste på 13 år. Dette vil ses gjennom redusert aktivitetsnivå, utsettelser av sanksjonering av nye prosjekter og enda større fokus på kostnadseffektivitet.