Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Philip Hemings

Norgesrapporten

Annethvert år utgir OECD en rapport om norsk økonomi. Sentralt i prosessen står Philip Hemmings, som leder Norgesdesken i OECD. – Kontakt med ulike miljøer i Norge er avgjørende for vår innsikt, sier han. Før rapporten ferdigstilles eksamineres Norge i landhøringskomiteen. – Eksamineringen er litt som å være oppe til muntlig eksamen i norsk økonomi, sier ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet.

«Norgesdesken» - OECDs representanter overfor Norge

Philip Hemmings som leder norgesdesken skriver nå på sin tredje rapport om norsk økonomi, og han har erfaring også med OECDs arbeid med en rekke andre land, bl.a.  Israel, Tsjekkia, Ungarn og Finland. Før han startet å jobbe ved landdeskene jobbet han med mer forskningsorienterte problemstillinger, bl.a. med OECDs strategi for økonomisk vekst.

- Jeg kom til OECD fra akademia og underviste i flere år ved et universitet i Australia. Utdannelsen fullførte jeg ved Universitet i Aberdeen, sier Philip. 

«Hver landdesk har ansvar for to land. Norgesdesken dekker for tiden Norge og Canada. Det fører til at vi nordmenn kaller dere «norgesdesken» og canadierne kaller dere «canadadesken». Hva kaller dere den?»

- Vi som jobber på desken kaller den «Norway/Canada-desken», men når vi snakker med den norske delegasjonene eller eksperter i Norge hender det at vi også omtaler oss som norgesdeksen, sier Philip.

«Før dere fikk ansvaret for Canada var dere ansvarlig for Australia. Fellesnevneren synes å være at desken dekker økonomier med stort innslag av råvareproduksjon.»

- Det skyldes mest tilfeldigheter. Det er ingen bestemte regler for hvordan deskene settes opp, sier Philip. Vi unngår at samme desk har ansvaret for to store økonomier, men ut over det er det ofte praktiske hensyn som avgjør.

«Arbeidet med å forberede den neste norgesrapporten, som antagelig publiseres sent i 2019, har i skrivende stund pågått i flere måneder.»

- Først og fremst ønsker vi at rapporten skal føre til at struktur- og makropolitikken i Norge dreies i en positiv retning. Som en del av grunnlaget for våre anbefalinger må vi også beskrive økonomien slik den er, og denne situasjonsbeskrivelsen er også en viktig del av rapporten, sier Philip. Vi må nå fram til de som utformer politikken. Da må rapporten leses av embetsverk og ministre, men vi ønsker også å nå bredere ut. Vi forsøker å skrive rapporten slik at også journalister, studenter og personer som ikke har dype forhåndskunnskaper om norsk økonomi skal kunne lese den og finne den nyttig.

Rapportene omhandler ulike fagområder, det er for eksempel alltid anbefalinger om miljøspørsmål i rapporten. Selv om rapporten føres i pennen av desken, samarbeider den med ulike fagmiljøer innad i OECD.  Desken har i tillegg en omfattende e-postutveksling med ulike fagmiljøer i Norge og med Norges faste delegasjon til OECD. 

Svein Gjedrem
Svein Gjedrem er formann i Landhøringskomiteen. Foto:Tor Martin Bærum/Finansdepartementet

Som en del av forberedelsene til norgesrapporten har desken to besøk til Norge. Møter med Finansdepartementet og Norges Bank er faste innslag. I tillegg har desken alltid møter med representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerne og en eller flere økonomer i privat sektor, ved minst ett av de to besøkene i Norge.

- Hvem vi møter ellers når vi er i Norge avhenger i stor grad av hvilke temaer vi tar opp i rapporten. I den neste rapporten kommer vi f.eks. til å se nærmere på arbeidsmarkedet, og da møter vi bl.a. Arbeids- og sosialdepartementet under oppkjøringen.

Før rapporten ferdigstilles skal norske myndigheter eksamineres i landhøringskomiteen (EDRC). Her sitter medlemslandene i OECD, hver med sin faste representant utstasjonert i Paris. Medlemmene kommer gjerne enten fra hjemlandets finansdepartement eller sentralbank. Møtet i landhøringskomiteen er organisert som en fagfellevurdering (Peer Review) av Norge. Representantene fra Australia og Danmark har oppgaven med å lede eksamineringen rent faglig. Administrativt ledes møtet av komiteens formann, som for tiden er Svein Gjedrem. Formannen skal opptre nøytralt i ordskiftet, og legge til rette for en klar og ordnet meningsutveksling. 

- Etter min vurdering er det en stor fordel at rapportene fagfellevurderes, sier Philip. Fagfellevurderingen bidrar til rapportenes uavhengighet og til økt innsikt. Det er samlet en betydelig kompetanse i komiteen, og lederen for komiteen har en nøkkelrolle når han oppsummerer høringen.

Etter høringen i komiteen skal rapporten skrives om i tråd med konklusjonene fra møtet. Denne fasen innledes med at landdesken og landet som er eksaminert går gjennom rapporten side for side basert på notatene fra eksamineringen i komiteen. Når dette arbeidet er over, sendes rapporten tilbake til medlemmene i komiteen for merknader og endelig godkjenning. Det er altså landhøringskomiteen, og ikke sekretariatet i OECD, som er ansvarlige for den endelige landrapporten.

Eksamineringen av Norge

Den norske delegasjonen som møter til høringen er vanligvis ledet av ekspedisjonssjefen i Finansdepartementets økonomiavdeling, Amund Holmsen. Med seg har ekspedisjonssjefen gjerne et lite knippe eksperter på finans- og strukturpolitikk fra egen avdeling, og en representant fra sentralbanken som kan håndtere spørsmål om pengepolitikken. I tillegg deltar gjerne noen få eksperter på andre områder. I forrige rapport var f. eks. prosessen for utvelgelse av infrastrukturprosjekter et tema i landrapporten, og for å dekke dette temaet deltok representanter fra Samferdselsdepartementet. 

- Høringen er som å være oppe til muntlig eksamen. For vår del handler det om å vise at vi håndterer krevende utfordringer i norsk økonomi, men mange i komiteen kommer fra økonomier med større utfordringer, og skulle nok gjerne ha byttet med oss. Det vi får ut av prosessen er en rapport med et gjennomtenkt, uavhengig syn på norsk økonomi. Den grundige jobben som gjøres av landdesken og under fagfellevurderingen bidrar til å gi landrapportene en unik stilling som et dokument om norsk økonomisk politikk, sier ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet.

Eksamineringer i landhøringskomiteen skal være krevende, sier Landhøringskomité-formann Svein Gjedrem. De skal handle om viktige spørsmål, og komiteens jobb er å stille kritiske spørsmål. Under høringene kommer det fram ulike argumenter, og komiteen lytter til gode argumenter fra landet som eksamineres, sier Gjedrem.