Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Fremsiden av rapporten "State of School" - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

Norge var godt rustet for fjernundervisning og har hatt relativt få dager med stengte skoler gjennom et år med pandemi

OECD har i samarbeid med UNESCO, Unicef og Verdensbanken samlet inn data om hvordan skolesystemene har respondert på pandemien i form av tiltak som skolestenging, fjernundervisning, vaksinering av lærere og gjenåpning av skoler. Rapporten som ble publisert tidligere denne måneden gir et øyeblikksbilde av situasjonen etter ett år med pandemi.

Av Siv Hilde Lindstrøm

I 2020 ble mer enn 1,5 mrd elever i 188 land berørt av skolestenging som følge av pandemien, og mange steder er skolene fortsatt stengt. Svært mange elever har hatt, og har fortsatt, en ustabil læringssituasjon med åpne skoler en dag og stengte skoler den neste. I noen land har skolene vært fysisk stengt i nesten et helt skoleår. Norge er i gruppen av land til høyre i figuren nedenfor som hadde færrest dager med stengte skoler i 2020 sammen med land som Danmark, Tyskland, New Zealand og Frankrike. Sverige skiller seg ut ved å ha holdt grunnskolene åpne hele dette året, mens de hadde en del flere dager med stengte videregående skoler enn i Norge. Merk at disse dataene gjelder skolestenging bestemt på nasjonalt nivå. I mange land, inkludert Norge, har regionale tiltak tilpasset smittesituasjonen ført til at noen skoler har vært stengt lenger.

Et hovedfunn er at det ikke ser ut til å være en klar sammenheng mellom hvor mange dager skolene i et land har vært stengt og hvor alvorlig smittesituasjonen har vært. Land med omtrent samme smittesituasjon har valgt ulike løsninger for skolestenginger, og land med alvorlig smittesituasjon har holdt skolene åpne, som for eksempel Sverige.

Et bekymringsfullt funn er at land som allerede hadde lave resultater før pandemien, målt som resultat på PISA-undersøkelsen, også har hatt de lengste periodene med stengte skoler. De store ulikhetene både mellom land og innad i land var hovedutfordringen for utdanningssystemene før pandemien, og bekymringen er at ulikheten øker ytterligere som følge av pandemien.

Digitale læringsressurser har vært hovedløsningen ved skolestenginger på alle utdanningsnivåer i de fleste land, og særlig på videregående. I mange land har man tatt i bruk en kombinasjon av flere løsninger for fjernundervisning, for eksempel radio, fjernsyn og «take-home packages», der skolene har sendt læringsmateriell hjem til elevene. Norge befinner seg i gruppen av land med godt utbygd internett og god tilgang for de aller fleste elevene, og hadde allerede utstrakt bruk av online-plattformer i skolen før pandemien. Sånn sett var Norge i gruppen av land som var godt rustet for å kunne ta i bruk fjernundervisning i stor skala da skolene stengte i mars 2020.

Rapporten har også et kapittel om støtte til lærere, der mange land for eksempel har gitt lærerne ekstra opplæring i å bruke IKT-løsninger. Flere land har også prioritert lærere for vaksinering, enten etter alder og/eller hvilket skoletrinn de underviser på. Tabellen nedenfor viser at 19 land som det finnes sammenlignbare data for har gitt lærere en form for prioritering ved vaksinering. Norge befinner seg i gruppen av tolv land der lærere følger samme prioritering for vaksinering som befolkningen ellers, eller som enda ikke har besluttet en særskilt prioritering.