Norge med i nytt OECD-nettverk for åpne økonomier

Under det årlige ministerrådsmøtet i OECD 8. juni lanserte en gruppe land, med Nederland i spissen, et nytt nettverk for åpne økonomier og inkluderende samfunn (Network for Open Economies and Inclusive Societies).

Ideen om å etablere nettverket vokste fram under forberedelsene til ministerrådsmøtet som i år handlet om globaliseringens utfordringer og muligheter. Bakteppet var økt motstand til globalisering og handel i mange land, voksende ulikhet og stagnerende vekst. I den sammenheng har OECD pekt på viktigheten av både internasjonalt samarbeid og nasjonale tiltak for å bidra til at flest mulig kan dra nytte av effektene av åpne, digitaliserte samfunn og økonomier.

Nettverket vil tilrettelegge for erfaringsutveksling og dialog mellom landene som er med, og har som ambisjon å spille en proaktiv og konstruktiv rolle for å drive handelsagendaen framover, bekjempe proteksjonisme og styrke en level playing field globalt for handel og investeringer. Det kan for eksempel bety å få flere land til å slutte seg til å etterleve OECDs retningslinjer og standarder på områder som samfunnsansvar, selskapsledelse og eierstyring.

Initiativet har også som formål å fremme inkluderende vekst. Landene som har sluttet seg til nettverket deler forståelsen av og erfaringer med at åpne og inkluderende økonomier er en viktig kombinasjon for å tilrettelegge for at globalisering kan gagne flest mulig. Land som Norge og Nederland scorer for eksempel høyt på ICC Open Markets Index, og har lang erfaring med nasjonale tiltak for inkluderende vekst. Data fra EU og Verdensbanken viser at de mest åpne EU-økonomiene også er de med minst ulikhet. Flere framvoksende økonomier med ambisjoner om å åpne sine markeder ytterligere kan også dra nytte av nettverket i arbeidet med å gjennomføre viktige reformer for mer inkluderende vekst og fordeling nasjonalt.

Figur 1: De mest åpne EU-økonomiene er også de med minst ulikhet Kilde: EU-kommisjonen (2017). «Reflection paper on harnessing globalisation». https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf

Nettverket er åpent for alle land som ønsker å bli med. I tillegg til Norge og Nederland er Argentina, Belgia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Ungarn, Japan, Latvia, Luxembourg, Peru, Polen, Spania og Sverige medlemmer. OECD vil tilby teknisk og faglig assistanse for nettverket, som vil møtes minst en gang i året.

OECDs generalsekretær Angel Gurría ønsket initiativet velkommen og roste landene i nettverket for å engasjere seg aktivt for å fremme handel, åpne økonomier, og inkluderende vekst. Han forventet at nettverket ville bli en viktig stemme i oppfølgingen av ministermøtets tema og målsetning: «Making Globalisation Work: Better Lives for All».