Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bilde av avtroppende generalsekretær Angel Gurria og den nye generalsekretæren Mathias Cormann - Foto:Foto: Ian LANGSDON/AFP
Australieren Mathias Cormann (t.h.) tar over som ny generalsekretær i OECD etter Angel Gurría (t.v). Foto: Ian LANGSDON/AFP

Nasjonale prioriteringer for OECD lagt frem for ny generalsekretær på OECDs virtuelle ministerrådsmøte 31.05. – 01.06.

Finansminister Jan Tore Sanner og utenriksminister Ine Eriksen Søreide drøftet hvordan OECD kan bistå medlemmene i å føre en grønn og inkluderende politikk for gjeninnhenting etter covid-krisen og la frem norske prioriteringer for OECD under ny ledelse.

Av Ingrid Magnus

USA bekreftet at de er tilbake på den multilaterale arenaen ved å påta seg formannskapet for årets to-delte ministerrådsmøte (MCM) i OECD der temaet er «Shared values: Building a Green and Inclusive Future». USAs vektlegging av klimaspørsmålet og betydningen av internasjonalt samarbeid, i OECD og andre fora, befester med all tydelighet Biden-administrasjonens ambisjoner og kursendring.

På møtets første dag diskuterte ministrene hvordan en både på nasjonalt og internasjonalt nivå kan sikre en sterk, motstandsdyktig, grønn og inkluderende gjeninnhenting etter covid-19-krisen. OECDs halvårlige prognose for verdensøkonomien Economic Outlook ble lansert samme dag, og la grunnlaget for en forsiktig optimisme blant ministrene ved å legge frem betydelig oppjusterte tall for den globale økonomiske veksten, selv om gjeninnhentingen vil være svært ulik mellom land og regioner.

I det norske innlegget fremhevet finansminister Sanner behovet for å løfte de finanspolitiske krisetiltakene som ble innført under covid-krisen parallelt med gjenåpning av samfunnet. De brede kompensasjonsordningene må ifølge Sanner erstattes med målrettede tiltak for å nå de mest utsatte og unge. En lærdom fra krisen har vært viktigheten av internasjonalt samarbeid, noe som også vil kunne gjøre verdenssamfunnet bedre rustet i møte med fremtidige pandemier eller andre kriser.

MCMs første dag markerte også slutten på Angel Gurrías 15 år som OECDs generalsekretær. Medlemslandene takket for hans dedikerte innsats og bidrag til å løfte OECDs relevans og globale innflytelse. 

Ministrene ønsket også Costa Rica velkommen til OECD etter at de offisielt ble organisasjonens 38. medlemsland uken før.

MCMs andre møtedag åpnet med en overrekkelsesseremoni der den tidligere australske finansministeren Mathias Cormann ble innsatt som OECDs sjette generalsekretær. Han la frem sine visjoner for organisasjonen, og trakk særlig frem behovet for å styrke den økonomiske gjeninnhentingen etter pandemien gjennom sterkere, bærekraftig, renere og mer inkluderende vekst. Cormann ønsker også å bygge videre på OECDs lederskap innen klima, digital omstilling og skatt og å styrke organisasjonens globale innsats, med særlig fokus mot Asia-Stillehavsregionen. Ifølge Cormann må utvidelse av OECDs medlemskap fortsette å stå på agendaen, da det er den mest direkte og effektive måten å sikre bredere anvendelse av organisasjonens standarder. Han avsluttet med å vise til sin intensjon om å modernisere OECD som organisasjon.

I de påfølgende innleggene, redegjorde ministrene for nasjonale prioriteringer for OECD under Cormanns ledelse og hvordan vårt felles verdigrunnlag kan bidra til å styre OECDs arbeid fremover. Cormanns visjoner ble støttet av ministrene, og OECDs rolle i å bistå landene med å nå sine nullutslippsmål, forstå den digitale omstillingen bedre og sikre at økonomisk vekst også er inkluderende og kommer alle til gode, ble løftet av flere.

Bilde av Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder virtuelt innlegg. Foto:OECD-delegasjonen

Utenriksminister Søreide uttrykte i det norske innlegget ønske om at OECD bistår medlemsland både i deres nasjonale økonomiske politikk og i samarbeidet internasjonalt i gjeninnhentingen etter pandemien. Hun løftet tiltak Norge ser på som viktige for å redusere ulikheter innenfor og mellom land og pekte på at dette både bidrar til økonomisk vekst, politisk stabilitet og velferd for den enkelte. Hun understreket også betydningen av OECD som forum for deling av informasjon og beste praksis og OECDs felles verdigrunnlag.

Flere leveranser, som alle står oppført i ministererklæringen, ble vedtatt under møtet, bl.a. OECDs Recommendation of the Council on Competitive Neutrality og reviderte Recommendation of the Council on Children in the Digital Environment. Ministrene vedtok også å lansere et nytt klimaprogram, OECDs International Proramme for Action on Climate (IPAC) og et initiativ for å fremme trygg internasjonal mobilitet når samfunnene etter hvert gjenåpnes mer.  

Andre del av MCM 2021 vil finne sted fra 7. – 8. oktober.