Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Fiscal Resilience to Natural Disasters

Når naturkatastrofen inntreffer

Naturkatastrofer er sjeldne, men antall naturkatastrofer tiltar. OECD råder myndigheter til å skaffe seg en oversikt over hvilke konsekvenser naturkatastrofer kan få, før katastrofen er et faktum. Særlig viktig er det å etablere en tydelig ansvarsfordeling mellom privat og offentlig sektor og mellom ulike forvaltningsnivåer.

I en nylig utgitt bok, Fiscal Resilience to Natural Disasters, tar OECD for seg de senere tiårs erfaringer med naturkatastrofer, både generelt og gjennom eksempelstudier. Ett av funnene er at det er en økende tendens til at naturkatastrofer utløses av klima- og miljøforhold, og denne tendensen ventes å vedvare. Naturkatastrofenes art har betydning for skadeomfanget ved naturkatastrofer, men like viktig kan samfunnets oppbygging og sårbarheter være.

I perioden 1995-2010 tok naturkatastrofer om lag 50 000 menneskeliv i OECD-området samlet. Samtidig førte naturkatastrofer til materielle skader for om lag 1 trillion dollar. Studiene indikerer at konsekvensene av en naturkatastrofe avhenger av inntektsnivået i landet som rammes. I rike land virker det som tap av menneskelig liv i stor utstrekning unngås, men de økonomiske virkningene kan være omfattende. I fattigere land er tapet av menneskeliv relativt høyt, samtidig som de økonomiske virkningene er relativt mer begrensede. For å illustrere: Det gikk tapt ett menneskeliv pr. 0,2 millioner dollar i naturskader i de fattigste landene i OECD. I de rikeste landene i OECD utgjorde skadene om lag 40 millioner dollar pr. tapte
menneskeliv. 

I litteraturen er det vanlig å skille mellom økonomiske virkninger i form av skader og tap. Med skade menes kostnadene ved fysisk gjenoppbygging. Konsekvenser i form av redusert verdiskaping omtales i litteraturen som tap. En oversikt fra World Bank Group tyder på at en stor andel av tapene er lokalisert i høy- og middelinntektsland.

 

OECD har foretatt omfattende eksempelstudier for å få en oversikt over tap av menneskeliv og verdier. Flere av disse studiene omfatter de senere års mest kjente og omfattende naturkatastrofer.

Basert bla. på eksempelstudiene, er OECDs råd til medlemslandene:

  • Utarbeid klare retningslinjer for økonomisk bistand i etterkant av naturkatastrofer
  • Vurder katastroferelaterte forpliktelser som en økonomisk risiko
  • Utarbeid prinsipper for kostnadsdeling med regionale myndigheter
  • Gjør økonomisk risikoreduksjon til en del av rammeverket for naturkatastrofer
  • Utarbeid en strategi for gjenværende finansiell risiko

 

Vil du vite mer om politikkrådene eller OECDs analyser, er boken Fiscal Resilience to Natural Disasters tilgjengelig på OECDs nettsider