Meget sterk oljeetterspørsel

Det internasjonale energibyrået (IEA) melder i sin oljemarkedsrapport (Oil Market Report) om sterk vekst i oljeetterspørselen for andre kvartal 2017. Etterspørselen er 2,4 pst. (2,3 mill. fat per dag) høyere nå enn for ett år siden. IEA oppjusterer sin prognose for 2017, og anslår at verdens oljeforbruk vil nå 100 mill. fat per dag i løpet av 2018.

Veksten i oljeetterspørselen i andre kvartal 2017 er nesten dobbelt av hva den lenge har ligget på og er nå på samme nivå som ved begynnelsen av 2015. Den sterke utviklingen gjør at IEA anslår at verdens oljeetterspørsel vil nå 100 mill. fat per dag i løpet av neste år, noe som vil være å passere en symbolsk grense.

Det er OECD-land og spesielt USA som viser en sterk utvikling. IEA peker på positiv økonomisk utvikling, økt handel og relativt lave priser over tid som forklaringsfaktorer. IEA forventer at etterspørselen i USA vil dempes i tredje kvartal blant annet på grunn av orkanene Harvey og Irma, for deretter å ta seg opp igjen i fjerde kvartal 2017.

Figur 1: Endring i oljeetterspørsel fordelt på Europa, Kina, India og USA.

Samtidig som etterspørselen er meget sterk gikk oljeproduksjonen ned med 720 tusen fat per dag i juni måned. Nedgangen skyldes reduserte volumer fra OPEC-land, bortfall på grunn av vedlikehold og modifikasjoner, samt ikke planlagte aktiviteter og hendelser som orkanene Harvey og Irma. Dagens produksjon er likevel 1,2 mill. fat høyere enn for ett år siden. Økt produksjon fra land utenfor OPEC forklarer den underliggende veksten.          

Måloppnåelsen for de 12 OPEC-landene som ble enige om å begrense oljeproduksjonen er ifølge IEA nå på 86 pst. I tillegg sliter Libya, som ikke er blant disse 12, med å holde produksjonen oppe på grunn uroligheter i landet. Samlet sett har OPEC med dette redusert volumene som nå når markedene med 400 tusen fat olje per dag i forhold til hva som ble levert før enigheten om reduksjon.

Figur 2: Endring i oljetilbudet fordelt på OPEC-land og land utenfor OPEC.    

IEA opprettholder anslagene om videre vekst i produksjonen utenfor OPEC med 0,7 mill. fat per dag og 1,5 mill. fat per dag for henholdsvis 2017 og 2018. Nordamerikansk produksjon står for mesteparten av denne veksten. IEA anslår at boreaktiviteten i USA skal ta seg opp mot slutten av 2017. 

Lagerbeholdningene i OECD-land holdt seg uendret fra juni til juli. Normalt bygges lagrene opp på denne tiden. Lagerbeholdningen i OECD-land er nå kun 35 mill. fat over gjennomsnitt for de siste fem år og IEA anslår at beholdningen kan komme under gjennomsnittet i løpet av kort tid.  IEA påpeker at forventningene til markedsaktører er et noe strammere marked med stigende priser.