Livet og læren i sementindustrien

Sement og Co2 - Foto:IEA

Det internasjonale energibyrået (IEA) og Cement Sustainability Initiative (CSI), et samarbeid mellom 24 ledende sementprodusenter, har nylig presentert en rapport om veien mot en mer bærekraftig sementproduksjon. «Roadmapet» er en plan for hvordan sementindustrien kan oppnå betydelige utslippsreduksjoner av klimagass.

Planen er et konkret eksempel på hvordan høytsvevende politiske målsettinger faktisk kan oppnås. På en måte er den en viktig kobling mellom læren og livet. Planen bygger på faglige modelleringer og analyser av blant annet teknologi, kostnader og innspill fra interessenter.

Planen er viktig fordi sementindustrien står for store utslipp av klimagasser.  Den har verdens nest største industrielle utslipper av CO2, er verdens tredje største industrielle konsument av energi og har verdens største utslipp av prosessrelatert CO2.

Sement er en sentral bestanddel i betong som i all hovedsak er selve byggematerialet i den urbane del av verden. Verdens befolkning vokser og urbaniseringen er ventet å fortsette. Stadig nye hus, skoler, sykehus, veier osv. skal bygges og etterspørselen etter sement er ifølge IEA og CSI ventet å vokse jevnt og trutt med mellom 12 % og 23 % fram til 2050, jf. figuren nedenfor. Et interessant utviklingstrekk er at det ventes en betydelig nedgang i Kina som vil mer enn kompenseres av økt etterspørsel i resten av Asia og da særlig fra India.

 Klimagassutslippene fra sementindustrien fordeler seg på prosessutslipp og energi-/varmebehov med henholdsvis om lag 60 % og 40 %. Løsningene som foreslås for å redusere klimagassutslippene fra energi-/varmedelen er i tråd med generelle anbefalinger for reduksjon av energirelaterte klimagassutslipp. Her er det energieffektivitet og å vri forbruket mot bruk av brensel med mindre karbon som gjelder. For sementindustrien betyr dette mer bruk av avfall, biomasse og naturgass og mindre bruk av kull til fyring. Tiltak for klimagassreduksjoner relatert til prosessdelen handler om å endre produksjonsprosessen, sammensettingen av innsatsfaktorer og utvikle nye produkter.

Karbonfangst og lagring har på mellomlang og lang sikt en viktig rolle i planen for å redusere klimagassutslippene i sementindustrien. I følge scenarioene i planen fra IEA og CSI vil fangstteknologi basert på oxy-fuel få voksende betydning fra 2030. Oxy-fuel er en forbrenningsmetode som gjør karbonfangsten enklere fordi avgassen blir tilnærmet ren CO2 og vann. Dette gjøres ved å erstatte nitrogen med oksygen i luften i forbrenningen. Fra 2040 forventes teknologi som muliggjør fangst direkte fra avgassen å få økende betydning.

Planene som presenteres blir ifølge IEA og CSI ikke realisert uten betydelig innsats fra både myndigheter og industri. Det pekes på at de riktige rammevilkårene må ligge til grunn, teknologi må utvikles og det må legges til rette for bruk av bærekraftige produkter. I planen vises tre utviklingsbaner, en uten gjennomføring av tiltak, en bane med moderate tiltak; reference technology scenario (RTS), og en med måloppnåelse innenfor målet om maks to graders global oppvarming.  Det anslås at måloppnåelse innen to-graders scenarioet vil kreve tilleggsinvesteringer fra RTS på 180 – 240 mrd. amerikanske dollar fram 2050. Gevinsten i reduksjon i utslipp av CO2 anslås å være 7,7 mrd. tonn akkumulert fram til 2050. Direkte tiltakskostnader er beregnet til å være 25-35 amerikanske dollar per redusert tonn.

Følg denne linken om du vil lese mer.