Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Migration outlook 2019

International Migration Outlook 2019

OECDs årlige rapport om migrasjon omhandler både migrasjonstrender i verden og innvandring i hvert enkelt OECD-land. I 2019-versjonen rapporteres det blant annet om 5,3 millioner nye innvandrere som bosatte seg på permanent basis i OECD-land i 2018. Det tilsvarer en økning på 2% sammenlignet med i 2017. Familie- og arbeidsmigrasjon bidrar mest til økningen. Likevel falt antallet asylsøkere med 34%, fra 1,7 millioner i 2016 til 1,1 millioner i 2018.

Flere nye permanente migranter og sentral rolle for familie- og arbeidsmigrasjon

Etter en nedgang på 4% i antallet nye innvandrere bosatt på permanent basis mellom 2016 og 2017, økte antallet med 2% det påfølgende året til 5,3 millioner. Antallet nye permanente innvandrere var derfor lavere i 2018 enn i 2016. Familiemigrasjon står for 40% av de nye permanente ankomstene og er dermed den desidert mest vanlige migrasjonsmetoden, sammenlignet med arbeidsmigrasjon (11%) og bostedsrett via internasjonal beskyttelse slik som flyktningbosetting (14%). Sistnevnte sank drastisk med 14% sammenlignet med det foregående året, mens arbeidsmigrasjon steg med 11% fra 2016 til 2017. Antallet asylsøknader falt fra 1,26 millioner i 2017 til 1,09 millioner i 2018. Mens USA (254 000), Tyskland (162 000) og Tyrkia (83 000) mottar de fleste nye asylsøknadene, så var 20% av asylsøknadene i 2018 fra søkere med bakgrunn fra Afghanistan, Syria og
Venezuela.

Arbeidsmarkedsresultater for migranter og integreringspolitikk i OECD-land

På tvers av OECD-land sank arbeidsledigheten blant innvandrere i gjennomsnitt 0,7 prosentpoeng (fra 9,4% til 8,8%) fra 2017 til 2018. Samtidig var to-tredjedeler av alle immigranter i arbeid. Det finnes imidlertid regionale og nasjonale forskjeller. Mens arbeidsledigheten blant immigranter i europeiske OECD-medlemstater fortsatt var 4 prosentpoeng høyere enn blant den innfødte befolkningen, er arbeidsledigheten like høy (Australia, Canada og New Zealand) eller lavere (USA) blant innvandrere enn innfødte (befolkningen forøvrig) i andre OECD-land. Andelen unge innvandrere i alderen 15-24 år som ikke er i arbeid, studier eller jobbtrening var 7 prosentpoeng høyere enn blant den innfødte befolkningen i europeiske OECD-medlemsland (henholdsvis 18% og 11%). Myndigheter i OECD-land har i økende grad anvendt sivilopplæringskurs, metoder for å anerkjenne utenlandsk yrkeskompetanse og midler rettet mot ungdommer for å styrke integrering.

Hvordan påvirker midlertidige migranter arbeidsforhold i OECD-land?

Mer enn 4,9 millioner midlertidige arbeidsinnvandrere ankom OECD-medlemsland fra 2017 til 2018. Vanskeligheten med å samle informasjon om midlertidige innvandrere medfører at det finnes lite informasjon om hvordan de påvirker ankomstlandet. Rapporten er derfor unik i forsøket på å måle midlertidige innvandreres effekt på arbeidsmarkedet i 20 OECD-land. Forskningen viser at midlertidige arbeidsinnvandrere øker det totale antallet personer i arbeid med 2% i 6 av 20 OECD-land. I 7 av 20 OECD-land øker midlertidige innvandrere antallet sysselsatt i byggebransjen med 7%. Arbeidsinnvandrere bidrar med tre-fjerdedeler av alle midlertidige innvandreres bidrag målt i arbeidstimer i alle OECD-land med unntak av New Zealand, Canada og Australia.

Familiegjenforenings effekt på migrasjon

Forskningen antyder at rundt 80% av gifte innvandrere bor med ektefellen i ankomstlandet. Likevel ankommer kun 54% av gifte innvandrere ankomstlandet i løpet av det samme året som ektefellen deres. Forsinkelsen antyder at familiegjenforening er tidkrevende. Hvorvidt forsinkelsene hjelper eller skader integrering er usikkert, men forskningen tyder på at alder spiller en rolle. For voksne innvandrere er funnene todelte: I USA reduserer hvert år uten ektefellen tilstede inntektsnivået med 3% - samtidig øker sjansen for sysselsetting etter 10 år uten ektefellen tilstede. For de som drar fra opprinnelseslandet for å gjenforenes med ektefellen, er større forsinkelser knyttet til høyere arbeidsledighet og lavere språkkunnskaper. Barn som ankommer et nytt land i barnehagealder oppnår generelt bedre skoleresultater, høyere sysselsetting, høyere lønninger og bedre språkmestring enn barn som ankommer i skolealder.

Migrasjon og Norge

I Norge utgjør innvandrere 15% av befolkningen, og de tre største opprinnelseslandene er Polen, Sverige og Litauen. Norge mottok 49 000 nye permanente migranter i 2017, som utgjorde en reduksjon på 16% sammenlignet med 2016. Omtrent halvparten av disse innvandrere er EØS-borgere som reiser fritt rundt i Schengen-området, 6% er arbeidsinnvandrere, 30% er gjenforente familiemedlemmer og 16% kommer for å motta beskyttelse. Syria, Polen og Litauen var de vanligste opprinnelseslandene i 2017. Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å forbedre integrering i Norge. I januar 2018 trådde likestillings- og diskrimineringsloven i kraft, med den hensikt å styrke innvandreres rettigheter. Noen måneder senere lanserte Regjeringen også «Integrering gjennom kunnskap»-strategien med det formål å styrke innvandreres deltakelse i det norske arbeids- og samfunnsliv.