OECD Economic Outlook screenshot - Foto:Illustration: OECD
Illustration: OECD

Interim Economic Outlook

Etter det kraftige tilbakeslaget i 2020 der verdensøkonomien krympet med 3½ pst. har den økonomiske veksten tatt seg betydelig opp i 2021. Globalt BNP har nå passert nivået før krisen, men ressursutnyttelsen er fremdeles lav i mange land og da særlig i fremvoksende økonomier og utviklingsland der vaksineringen har kommet kort. Gjeninnhentingen fortsetter derfor å være ulik mellom land og regioner. Selv om vekstanslagene er noe endret for enkelte land i 2021 sammenliknet med anslagene som ble presentert i mai, forventer OECD, som før sommeren, at globalt BNP vil vokse med 5¾ pst. i 2021 og 4½ pst. i 2022. Inflasjonen har de siste månedene tatt seg betydelig opp rundt om i verden drevet av høyere råvarepriser, tilbudssidebegrensninger, sterkere konsumvekst og reverseringen av prisfallet i enkelte markeder de første månedene av pandemien.

Av Marte Sollie

OECDs hovedbudskap under presentasjonen av rapporten var at

  • gjeninnhentingen har vært uvanlig sterk, men svært ujevn. For å sikre en mer bærekraftig og balansert utvikling er det behov for vaksiner til hele verden
  • farten på den økonomiske gjeninnhentingen har økt inflasjonspresset. Myndighetene i avanserte økonomier bør fortsette å følge utviklingen nøye
  • verden kommer ut av denne krisen med høyere gjeld. Myndighetene bør bygge videre på den gode innledende krisehåndteringen og fokusere finanspolitikken mot investeringer som varig kan øke potensiell vekst

Gjeninnhentingen er på sporet…

OECD publiserte 21. september oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen i G20-landene og for verden samlet. I tillegg til BNP-vekst presenterer OECD i denne mellomrunden også oppdaterte anslag for inflasjon.

De peker på at den økonomiske veksten har tatt seg opp i 2021, hjulpet av fortsatt omfattende finans- og pengepolitiske tiltak, utbredelsen av effektive vaksiner og at flere aktiviteter, særlig i tjenestesektoren, har blitt gjenopptatt. Etter en nedgang i globalt BNP på 3½ pst. i 2020 ventes veksten i 2021 å bli 5¾ pst. og 4½ pst. i 2022, se figur 1 og tabellen til slutt i artikkelen. Det er for alle praktiske formål samme anslag på global vekst som ble lagt frem i Economic Outlook 31. mai. Fremgangen drives fremdeles av sterk vekst i USA og Kina, selv om vekstanslaget for USA er noe nedjustert for 2021 sammenliknet med før sommeren. Samtidig har OECD oppjustert anslaget for euro-området.

Figure 1. A steady but uneven recovery is set to continue

Selv om globalt BNP nå har passert nivået før pandemien, var aktiviteten midtveis i 2021 fremdeles 3½ pst. lavere enn det som var forventet før helsekrisen (framskrivingene fra november 2019), se figur 1. Dette tilsvarer et tap på rundt ett år med økonomisk aktivitet i verden. Å lukke dette gapet er nødvendig for å minimere de langsiktige arrene av pandemien, målt ved tap av arbeidsplasser og inntekt.

… men gjeninnhentingen fortsetter å være ujevn

Som i tidligere Economic Outlook fremhever OECD også denne gangen at gjeninnhentingen så langt har vært svært ulik mellom land, sektorer og demografiske grupper, se figur 2. Og at den vil fortsette å være det også fremover, se figur 1 og tabellen til slutt i artikkelen. Vaksineringen skjer i ulik hastighet rundt om i verden og størrelsen på de makroøkonomiske støttetiltakene og muligheten for å gjenåpne kontaktintensive aktiviteter er svært forskjellig mellom land. Dette påvirker ikke bare utsiktene i hvert enkelt land, men også mulighetene for fullstendig gjeninnhenting i alle land.

Figure 2. The recovery remains uneven with countries facing different challenges

Sterk vekst i Europa og sannsynligvis ytterligere finanspolitisk støtte i USA neste år vil i tillegg til lavere sparing i husholdningene gi et økonomisk oppsving i de avanserte økonomiene. Høyere investeringer i Europa, hjulpet av Next Generation EU midler vil bl.a. sammen med gjenoppbygging av lave lagerbeholdninger, forbedringer i forventningsindikatorer og forholdene på arbeidsmarkedet motvirke effektene av en gradvis tilbaketrekking av offentlig stimulanser og bidra til å holde veksten oppe i OECD-landene også neste år. I de avanserte G20-landene forventes veksten å være tilbake på samme bane som før pandemien i løpet av 2022.

Utsiktene for de fremvoksende økonomiene er blandet. Veksten i Kina er tilbake på samme bane som før pandemien og råvareeksportører tjener fortsatt godt på høye eksportpriser og sterk etterspørsel. På den annen side bidrar høye energi- og matvarepriser til lavere realinntekt for husholdningene og faren for nye virusutbrudd i land med få vaksinerte er fremdeles høy. Muligheten for fortsatt finans- og pengepolitiske tiltak er begrenset i mange land, særlig der inflasjonen har tatt seg opp og rentene har begynt å stige. Samlet vil ikke aktiviteten i de fremvoksende økonomiene i G20 være tilbake på banen fra før pandemien i løpet av fremskrivingsperioden.

Midlertidig inflasjonspress vil avta

Konsumprisene har de siste månedene tatt seg betydelig opp rundt om i verden drevet av høyere råvarepriser, tilbudssidebegrensninger, sterkere konsumvekst og reverseringen av prisfallet i enkelte markeder de første månedene av pandemien, se figur 3. Bildet er imidlertid blandet med en inflasjonsrate på over 5 pst. i USA, mens den fortsatt er relativt lav i mange andre avanserte økonomier. I enkelte fremvoksende økonomier henger oppgangen sammen med økte energi- og matvarepriser og at disse varene utgjør en relativt stor andel av konsumet.

Figure 3. Inflation pressures are projected to recede gradually

 

OECD anslår at prisveksten vil avta fra 4½ pst. mot slutten av 2021 til rundt 3½ pst. ved utgangen av 2022, og dermed ligge over inflasjonsratene sett før pandemien, se figur 3. OECD er likevel ikke bekymret. De forventer at begrensningene på tilbudssiden gradvis vil avta og at lønnsveksten forblir moderat. I tillegg er inflasjonsforventningene fremdeles godt forankret. Risikoen er imidlertid størst på oppsiden. Sjefsøkonom Laurence Boone peker på at en varig økning i inflasjonsraten vil være betinget av at lønnsveksten tar seg betydelig opp og at inflasjonsforventningene dermed glir oppover slik at vi får en spiral av lønns- og prisvekst. Hun anså dette som lite sannsynlig siden lønnsveksten har vært beskjeden og det fremdeles er ledige ressurser i arbeidsmarkedet.

Flere usikkerhetsfaktorer gjenstår

Den økonomiske utviklingen er avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, tempoet i vaksineringen og gjenåpning av økonomien. Fordelingen av risiko er bedre balansert enn for et år siden, men betydelig usikkerhet gjenstår. På oppsiden peker OECD på at mer effektiv vaksinering kan gi et oppsving i tilliten og forventningene til konsumenter og produsenter og at tilbakeholdt konsum (sparte midler) kan gi et løft i etterspørselen. I et slikt scenario anslår OECD at veksten i BNP vil øke med 1¾ prosentenheter i 2022 og at BNP og ledigheten vil være tilbake på samme bane/nivå som før krisen allerede i 2022, se figur 4. Sterkere inflasjonspress i 2022 kan øke forventningene i finansmarkedene om en tidligere normalisering i pengepolitikken og føre til vanskeligheter for enkelte fremvoksende økonomier.

Figure 4. Substantial uncertainty remains about economic developments

På nedsiden er den største risikoen at hastigheten på vaksineringen avtar og dagens vaksiner ikke er effektive nok til å stoppe spredningen av ev. mer smittsomme varianter av viruset. Under slike forhold vil det muligens være behov for ny runder med nedstengningstiltak der tilliten og forbruket vil avta, i tillegg til at kapitalutstyr bli stående ubrukt. I et slikt scenario anslår OECD at BNP-veksten vil kunne bli rundt 1½ prosentenhet lavere i 2022 og BNP vil ligge godt under vekstbanen fra før pandemien i lengre tid. I et slikt scenario vil knappheten på enkelte varer og forstyrrelsene i tilbudskjedene bli mer langvarige.

Det er fortsatt behov for politikktiltak for en fullstendig og varig gjenoppbygging

Hurtig fordeling av vaksiner til hele verden vil redde liv, bevare inntekt og bringe viruset under kontroll. Det er også nødvendig som en del av gjenoppbyggingen av økonomien i alle land. I tillegg er det fortsatt behov for makroøkonomiske tiltak så lenge de kortsiktige utsiktene er såpass usikre og det ennå er slakk i arbeidsmarkedet. For å forankre forventningene bør myndighetene kommunisere tydelig hva de tror om den videre utviklingen og hvordan de tenker å sekvensere fremtidige politikkendringer. Sistnevnte er særlig viktig i pengepolitikken. OECD mener at en fordelaktig pengepolitikk bør videreføres og midlertidig overskridelse av inflasjonsmålet fra forbigående forhold bør tolereres så lenge underliggende prisvekst og inflasjonsforventingene er godt forankret. Det krever god kommunikasjon. Finanspolitikken bør fortsette å være fleksibel og avhengig av den økonomiske situasjonen. En troverdig plan frem mot mer bærekraftige gjeldsnivåer vil bidra til å opprettholde tilliten og gi innsyn i budsjettvalg. OECD peker også på at det er behov for offentlige investeringer i grønne og digitale løsninger, samt i opplæring og utdanning særlig av ungdom. I tillegg er det nødvendig å få fart på strukturelle reformer for å øke motstandsdyktigheten og mulighetene for en bærekraftig og rettferdig vekst.

Vedlegg. Detaljerte vekstanslag for G20-landene og verden samlet