Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Coronavirus 2b

Interim Economic Outlook – mars 2020

OECD reviderer ned vekstanslagene for verdensøkonomien som følge av utbruddet av koronaviruset. Viruset har ført til betydelig menneskelig lidelse og hatt en negativ økonomisk virkning i Kina. Hvor kraftig verdensøkonomien blir påvirket, avhenger av videre spredning.

Globale virkninger

Før utbruddet av koronaviruset (COVID-19) var det tegn til at veksten i verdensøkonomien var i ferd med å stabilisere seg rundt 3 prosent i 2020 og de neste to årene. Usikkerhet om handel var en viktig årsak til at veksten ikke lå høyere. Som følge av epidemien nedjusterer OECD veksten i verdensøkonomien for 2020 med 0,5 prosentpoeng, til 2,4 prosent. I 2021 venter OECD en vekst på 3,3 prosent. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn det forrige anslaget.

Kina og land som handler mye med Kina

Hovedscenarioet er basert på at epidemien når en topp i Kina i første kvartal 2020, og at nye utbrudd i andre land viser seg å være sporadiske og begrensede. Kinas økonomi er sterkt påvirket, med en reduksjon i BNP på om lag 2 prosent i første kvartal, og et importfall på 6 prosent (sammenlignet med baseline uten en epidemi). Virkningen i Kina forårsakes både av epidemiens virkninger der den farer frem, men også av tiltakene for å begrense spredningen. Økonomier som er nært integrert med den kinesiske, slik som Japan, Korea, Australia og Indonesia, vil merke virkningene først og fremst i form av lavere etterspørsel fra Kina. Kinas framvekst i verdensøkonomien gjør at denne indirekte effekten er betydelig i mange land.

Andre land

I økonomier som er lite integrerte med den kinesiske, slik som bl.a. den amerikanske, vil virkningene av epidemien være milde, men de vil kunne merke virkninger bl.a. i form av endrede verdensmarkedspriser, fallende priser i aksjemarkeder og ulike politikktiltak for å stabilisere utviklingen, bl.a. lavere renter og tiltak for å motvirke spredning. Vekstanslaget for USA er i hovedscenarioet nedjustert med 0,1 prosentpoeng i 2020, til 1,9 prosent, og i euro-området med 0,3 prosentpoeng, til 0,8 prosent. I hovedscenarioet vil aktiviteten i Kina gradvis ta seg opp, og verdensøkonomien er generelt lite påvirket av koronaviruset i 2021.

Et scenario med rask og omfattende spredning

OECD har utarbeidet et scenario for å illustrere virkningene dersom epidemien skulle få rask og omfattende spredning i den asiatiske stillehavsregionen, i Nord-Amerika og Europa. I et slik scenario vil BNP-veksten globalt om lag halveres i 2020, til 1,5 prosent.

Politikktiltak

På kort sikt er hovedutfordringen for verdensøkonomien å iverksette og forsterke tiltak for å begrense spredningen av viruset. Helsevesenet må tilføres ressurser, bl.a. for å motvirke ytterligere spredning.

Offentlige politikktiltak kan ikke forhindre at epidemien får økonomiske ringvirkninger, men tiltak kan settes i verk for å dempe disse. Automatiske stabilisatorer som øker offentlige utgifter og private inntekter i en nedgangskonjunktur – slik som bl.a. arbeidsledighetstrygder – bør få virke. Penge- og finanspolitiske tiltak kan brukes for å stimulere økonomiene dersom epidemien fører til redusert etterspørsel. I tillegg til slike generelle tiltak, kan mer målrettede tiltak bli aktuelle, f. eks.:

  • Utsatte husholdninger kan trenge midlertidig økonomisk støtte.
  • Det finansielle system kan trenge tilførsel av likviditet bl.a. for å bistå bedrifter som får problemer med kontantstrømmen som følge av situasjonen.
  • Særskilte tiltak – f.eks. utsatt skatteinnbetaling - kan bli aktuelle i næringer som blir særskilt hardt rammet, slik som f.eks. reiseliv kan bli.

Vil du lese mer?: http://www.oecd.org/economic-outlook/