Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

IEAs publikasjon – “India 2020 Energy Policy Review”

Det internasjonale energibyrået (IEA) utfører dybdehøringer av energipolitikken til sine medlemsland hvert 5. år (også kalt «IDR», In-Depth Review), som beskriver energisituasjonen i det aktuelle landet samt inkluderer IEAs anbefalinger til energipolitikken.

Dette er den første IEA-dybdehøringen av Indias energipolitikk. India har vært IEA assosieringsland siden mars 2017. Rapporten ble lansert i New Delhi den 10. januar i år ved IEAs eksekutivdirektør Dr. Fatih Birol, i partnerskap med NITI Aayog («National Institution for Transforming India»), som er en politisk tenketank for regjeringen i India. NITI Aayog har også en interdepartemental koordineringsrolle for den nasjonale energipolitikken, og er i gang med å utarbeide et overordnet policy dokument på energiområdet. I forbindelse med lanseringen hadde Dr. Birol møter med fem indiske ministre: kraftminister RK Singh, petroleum-, naturgass- og stålminister Dharmendra Pradhan, minister for miljø, skog og klimaforandringer Prakash Javadekar, utenriksminister V Muraleedharan og kullminister Pralhad Joshi.

Nedenfor følger en oppsummering av hovedpunktene i rapporten.

Indias energisektor og -politikk

India har en befolkning på nesten 1.4 mrd. mennesker, er en av verdens raskest voksende økonomier, og i økende grad også en sentral aktør på energiområdet. Indias energisystem i dag er i stor grad basert på bruk av kull for kraftforsyning, (importert) olje for transport og industri, og biomasse for oppvarming og matlaging blant husholdningene. Kulltilbudet har økt raskt siden tidlig 2000-tallet, og kull fortsetter å være den største innenlandskilden for kraftforsyningen. Videre er India verdens tredje største forbruker av olje, den fjerde største når det gjelder oljeraffineri og nettoeksportør av raffinerte produkter. Ifølge IEA ventes Indias energietterspørsel å dobles innen 2040, og elektrisitetsetterspørselen kan tredobles, som et resultat av økende behov for avkjøling/klimaanlegg (air conditioning).

 

TPES = total primary energy supply                TFC = total final consumption

Source: IEA (2019a), World Energy Balances 2019, www.iea.org/statistics/.

 

IEA fremhever i rapporten at Indias prestasjoner i energisektoren de siste årene har vært enestående, og at regjeringen har iverksatt omfattende reformer som tar sikte på å oppnå et sikkert, renere og bærekraftig energisystem som samtidig kan bidra til robust økonomisk vekst.

Landet har gjort store fremskritt for å sørge for at befolkningen har tilgang til elektrisitet og rene energikilder til matlaging. For 25 år siden hadde halvparten av Indias befolkning ingen tilgang til elektrisitet, men siden 2000 har om lag 750 mill. mennesker i India fått elektrisitet. I tillegg har regjeringen også gjort store forbedringer for å redusere bruk av tradisjonell biomasse for matlaging, og dermed begrense innendørs luftforurensning, ved å promotere LPG (propan). Kombinert med rørledninger for naturgass har dette resultert i at omtrent 98 % av husholdningene har tilgang til rene løsninger for matlaging. India har også vist store ambisjoner for å realisere fornybar energi, særlig solenergi, og fornybar energi representerer nesten 23 % av landets totale installerte kapasitet. I 2018 var Indias investeringer i sol-PV større enn i alle fossile energikilder til sammen. Landet har mål om å øke fornybar kraftkapasitet fra 80 GW i dag til 175 GW i 2022 – og deretter til 450 GW på lengre sikt. Dette vil kreve vesentlige økte investeringer samt fleksibilitet i energisystemet for å imøtekomme de økende andelene av vind og sol pga. variabiliteten mht. vær, tid på døgnet og sesong.

 

 

Regjeringen har videre prioritert tiltak for å forbedre forsyningssikkerheten, tatt i betraktning at Indias importavhengighet var over 80 % i 2018 og er ventet å øke vesentlig de neste ti årene. 65 % av importen kommer fra Midtøsten gjennom Hormuz-stredet, noe som gjør India mer sårbar for risiko knyttet til de geopolitiske usikkerhetene i området og andre forstyrrelser i energiforsyningen. Indias nåværende strategiske petroleumsreserver har en kapasitet på 40 millioner fat, noe som kan dekke litt over ti dager av nettoimport i dag. Gitt den forventede veksten i oljeforbruk vil dette volumet imidlertid bare kunne dekke fire dager av nettoimport i 2040, og dermed er det viktig at India sørger for å utvide reservene.

India har også tatt vesentlige steg for å redusere utslipp, ifølge IEA. Blant annet har forbedringer innen energieffektivisering bidratt til utslippsreduksjoner på 300 mill. tonn CO2 mellom 2000 og 2018. Indias utslipp per innbygger er i dag på 1.6 tonn CO2, godt under det globale gjennomsnittet på 4.4 tonn, mens Indias andel av totale globale CO2-utslipp er 6.4 %.

Kommentarer

IEA har hatt samarbeid med India siden 1998, og IEA har vært assosiert land siden 2017. Arbeidsprogrammet med India strekker seg over en rekke tematiske områder inkl. forsyningssikkerhet, data & statistikk, effektivisering og teknologi. I januar 2019 uttrykte den indiske regjeringen interesse for å utforske IEA-medlemskap. I juni 2019 ble India det første assosierte landet som deltok på et IEA styremøte. Et av utfallene fra ministermøtet i desember 2019 var at man ble enige om å knytte tettere institusjonelle bånd med India. IEA ble gitt mandat til å starte konsultasjoner med India om et strategisk partnerskap som kan lede til en mulig vei til eventuelt medlemskap:

“We appreciate the IEA's growing and substantive co-operation with India across the full spectrum of IEA activities and welcome India's expressed desire to strengthen this relationship further. We therefore instruct the Secretariat to invite India to participate in consultations, with the goal of framing deepened substantive cooperation and institutional relations, taking into consideration the discussion on potential paths to eventual membership. “

Vil du lese mer?: https://www.iea.org/reports/india-2020