Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

IEAs nye publikasjon "Energy Policies of IEA countries: United States 2019 Review"

Det internasjonale energibyrået (IEA) utfører dybdehøringer av energipolitikken til sine medlemsland hvert 5. år (også kalt «IDR», som står for In-depth review), som beskriver energisituasjonen i det aktuelle landet samt inkluderer IEAs anbefalinger til energipolitikken. 13. september ble den nyeste IDR lagt frem, denne gangen om USA. Rapporten ble presentert i Washington D.C. av Fatih Birol, eksekutivdirektør i IEA, sammen med Rick Perry, US Secretary of Energy.

Nedenfor følger en oppsummering av hovedpunktene i rapporten.

  • Shalerevolusjonen i USA har transformert energilandskapet – både innenlands og globalt sett - og gjort USA til en av verdens største olje- og gassprodusenter.
  • Skifte i tankesettet i den amerikanske energipolitikken: fra «energy scarcity» til «energy abundance». Dette reflekteres gjennom en strategi som legger vekt på maksimering av energiproduksjon, ekspansjon av eksport, deregulering på miljøområdet og å være en global leder innen energiteknologier.
  • IEA fremhever USAs rolle som en global leder innen energiinnovasjon, blant annet innen horisontal drilling og ‘fracking’ som har økt betydningen av amerikansk produksjon betraktelig.
  • Selv om «energy abundance/dominance» nå står i fokus for den amerikanske energipolitikken, understreker IEA at energisikkerhet fortsetter å være prioritet for USA.

Utviklingen i energimarkedet

IEA-rapporten beskriver hvordan de stabile hjørnesteinene i det amerikanske energimarkedet - kull og atomkraft – blir utfordret av billig gass som tar over for kull når det gjelder energigenering i kraftsektoren. I tillegg ser man vekst i fornybar energi pga. fallende kostnader og politisk støtte. Sol og vind vokser raskt, dog fra et lavt nivå – den største kilden til fornybar energi er fortsatt bioenergi, etterfulgt av vannkraft.

TPES = total primary energy supply                TFC = total final consumption

Denne utviklingen i det amerikanske energimarkedet har ført til at flere kull- og kjernekraftverk har stengt ned tidligere enn planlagt fordi de sliter med å forbli lønnsomme, og den amerikanske administrasjonen er bekymret for hvordan dette påvirker robustheten i kraftsystemet. IEA anbefaler at USA i sin utforming av politikk og regulatorisk respons sørger for en smidig overgang i elektrisitetssektoren, slik at man utnytter det fulle potensialet i veksten i variable fornybare energier samtidig som det samlede kraftsystemet forblir stabilt, pålitelig og motstandsdyktig mot avbrudd i forsyningen.

Forskningsinnsatsen støttet av Department of Energy og deres nasjonale laboratorier vil fortsette med å bidra til det globale energiskiftet, inkludert i områder som CCUS (karbonfangst, -bruk og –lagring), avansert kjernekraftteknologi og systemintegrasjon av fornybar energi, ifølge IEA.

IEA påpeker at amerikanske CO2-utslipp har falt ila det siste tiåret, ledet av utviklingen i kraftsektoren med skiftet fra kull til gass og vekst i fornybar energi. Utslippene er ventet å fortsette å avta de neste ti årene, til tross for at USA i 2017 annonserte sin intensjon om å trekke seg ut av Paris-avtalen. Ifølge IEA er det imidlertid en risiko for at den nedadgående trenden i utslipp vil snu, i takt med at kjernekraftnedstengninger, fortsatt bruk av kulldrevet energigenerering og økt forbruk av olje til transport - kombinert med mindre strenge utslippsreguleringer – utligner gevinsten fra overgangen til naturgass og fornybar energi.

Energisikkerhet og IEA

“The US is a cornerstone of global energy security and will play a critical role in any future IEA collective responses” sa Birol under lanseringen av rapporten, og applauderer regjeringens steg for å oppdatere sikkerhetsrammeverket for å adressere cyber-trusler etc. IEA roser USA for å ha opphevet det 40-år lange forbudet mot eksport av råolje i slutten av 2015, noe som har bidratt til å styrke global energisikkerhet gjennom større mangfold i tilbudet for importører.

Som et resultat av shale, ventes det at USA vil gå fra å være nettoimportør av energi til nettoeksportør innen 2020. (I IEAs siste oljemarkedsrapport kom det også frem at USA for første gang gikk forbi Saudi som verdens største oljeeksportør for en kort periode i juni måned, før de skiftet plass igjen de neste månedene.) IEA bemerker at utbygging av komplementær infrastruktur i USA for å øke rørledningskapasiteten for eksport vil være sentralt i å maksimere potensialet fra shale fremover.

IEA påpeker videre at det kan bli en utfordring for den fremtidige effektiviteten i IEAs lagersystem at USA blir nettoeksportør, særlig i tilfelle en stor «collective action» blir aktuelt, hvis USA ikke lenger er forpliktet til å opprettholde lagerhold i sin strategiske oljereserve (SPR). USAs SPR er verdens største nødlager av råolje med volumer på rundt 650 mill. fat olje. USA har trukket på SPR kun tre ganger, som ledd i IEAs koordinerte lagertrekk: ifm Gulf-krigen i 1991, Libya-opprøret i 2011, og i etterkant av orkanen Katrina.

Situasjonen i lys av droneangrepet i Saudi Arabia

Som en respons til angrepet i Saudi Arabia den 14. september, autoriserte Trump å frigjøre olje fra SPR, hvis det skulle bli nødvendig for å stabilisere markedet. Secretary Perry uttalte at han hadde gitt instruks til Energidepartementet om å samarbeide med IEA om alternativer for kollektiv global handling hvis det oppstår behov for å forsyne globale oljemarkeder. Foreløpig ser det ikke ut til at det vil være nødvendig, ettersom saudisk produksjon ser ut til å ha kommet seg relativt raskt men også tatt i betraktning den generelle tilbudssituasjonen i det globale oljemarkedet. IEA kom med følgende uttalelse etter angrepet: "The IEA is monitoring the situation in Saudi Arabia closely. We are in contact with the Saudi authorities as well as major producer and consumer nations. For now, markets are well supplied with ample commercial stocks."

Rapporten kan lastes ned her: https://webstore.iea.org/energy-policies-of-iea-countries-united-states-2019-review