Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Renewables 2020 - Foto:IEA
IEA

IEA Renewables 2020

Energisektoren har opplevd et sjokk uten sidestykke i 2020 pga. covid-19 pandemien. Global energietterspørsel vil se en nedgang på 5 % i år, sterkt drevet av at transportsektoren er hardt rammet, med en nedgang på mer enn 10 %. Fornybar energi er også påvirket av pandemien, men på langt nær like mye som andre energikilder, og opplever til og med vekst, som også er ventet å fortsette de neste årene.

Hvorfor er fornybar unntaket og mer robust i møte med pandemien?

I IEAs nylige rapport om fornybarmarkedet, Renewables2020, forklares disse trendene nærmere. Rapporten beskriver utsiktene for fornybar energi i et femårsperspektiv frem mot 2025, og ser særlig på implikasjonene av covid-19 krisen.

IEA fremhever kraftsektoren, som er mer immun og stabil enn fornybaretterspørselen for oppvarming og transport. For det første opererer kraftsektoren globalt ofte med kontrakter med lang tidshorisont, og er ikke påvirket i særlig grad av nedgangen i strømpriser. For det andre har fornybar prioritet i kraftnettet, takket være myndigheters politikk i mer enn 150 land i verden. Ifølge IEA vil fornybarandelen i kraftsektoren se en vekst på 7 % for 2020, primært drevet av sol og vind, noe som kompenserer for nedgangen innen biodrivstoff (primært pga. lavere økonomisk aktivitet) og gjør at den overordnede fornybaretterspørselen vil øke med 1 % i år.

Videre påpeker IEA at man ser en fortsatt sterk investeringsvilje i fornybare energikilder i år sammenlignet med andre deler av sektoren, til tross for dystre utsikter i verdensøkonomien. I tillegg har mange land tildelt rekordmye ny fornybarkapasitet, anført av Kina, USA, India og Europa. At ny fornybar kapasitet vil se en vekst også i 2020 er ganske interessant ettersom 2019 allerede var et rekordår. Et eksempel er India, hvor det ble tildelt 15 GW ny kapasitet innen sol og vind ila første halvår 2020 – som tilsvarer totale tildelinger for hele 2019.

For de neste fem årene ventes veksten å fortsette, og rundt 90 % av veksten i total kraftkapasitet vil komme fra fornybare energikilder. Total installert kapasitet innen sol-PV og vind er godt på vei mot å overgå naturgass i 2023 og kull i 2024. Som et resultat vil fornybar som helhet gå forbi kull som største kilde for global kraftproduksjon i 2025. Dette kan også skje tidligere hvis myndighetene er pådrivere for å understøtte utviklingen.

Da IEA publiserte flaggskiprapporten World Energy Outlook (WEO) 2020 for rundt en måned siden, ble solenergi utpekt som kongen av det globale kraftsystemet. Sol er i ferd med å bli den billigste fornybare kilden i mange land takket være støtte gjennom myndighetstiltak. I år kommer ca. halvparten av ny kraftkapasitet i verden fra sol-PV. Utsiktene for de neste fem årene viser at denne andelen kan øke til 2/3 av ny kapasitet.

Vind opplever også sterk vekst, både landbasert og havvind, og ventes ifølge IEA å vokse med 80 % frem mot 2025. Havvind virker særlig uberørt av covid-19 pandemien, og veksten fremover vil være drevet av to hovedfaktorer: 1) 40 % kostnadsreduksjon ila de neste fem årene, 2) myndighetsstøtte. Dette bidrar til at havvind sin andel av totale utvidelser i vindkapasitet ventes å nå 20 % innen 2025, noe som er en dobling fra dagens nivå. Frem mot 2025 ser man også et større geografisk mangfold i hvem som driver veksten innenfor havvind: med både USA, Storbritannia, Kina og andre asiatiske land som Japan og Korea.

Likevel er det ikke mange land som har hatt fornybar energi i kjernen av sine gjenoppbyggingspakker ifm covid-19 pandemien, og IEA understreker at dette er en tapt mulighet for en mer bærekraftig fremtid. Flere land har prioritert støtte til luftfartsindustrien, som også er den delen som har vært hardest rammet av krisen, men kun et fåtall av de flyselskaper som har fått støtte gjennom krisepakker har vært underlagt miljøkrav (bare 4 av 30). Luftfartindustrien står for økende utslipp og er samtidig en sektor som er vanskelig å avkarbonisere.

Alt i alt kan man konstatere at utviklingen i fornybarmarkedet, med til dels sterk vekst og robusthet mot krisen, gir oss flere tegn til håp om å kunne være optimistisk for den videre energiomleggingen til et lavkarbonsamfunn.

Vil du vite mer om rapporten og tallene bak?