Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Hvordan sikre at den digitale overgangen kommer alle til gode?

OECDs svar på spørsmålet fremkommer i synteserapporten Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives, som ble publisert i forbindelse med Going Digital Summit i mars i år. Rapporten fremhever syv dimensjoner som OECD mener myndigheter, sammen med sine innbyggere og næringsliv, bør følge opp for å sikre at den digitale overgangen bidrar til vekst og velferd for alle.

Ifølge OECD bør myndigheter 1) sikre god tilgang til infrastruktur og data for alle; 2) øke effektiv bruk av teknologi og data; 3) realisere potensialet for innovasjon; 4) sikre gode jobber for alle; 5) fremme sosial velstand og inkludering; 6) styrke tilliten til teknologi og data; og 7) fremme åpenhet i det digitale markedet for å sikre at den digitale overgangen bidrar til vekst og velferd

Rapporten peker på at tilgang til kommunikasjonsinfrastruktur, tjenester og data er viktig når samfunn i større grad benytter seg av nettet. I OECD-landene har kun 7% av befolkningen fiberbredbånd. Mellom landene er det stor variasjon på hvor stor andel av befolkningen i rurale strøk som har bredbåndstilgang med tilstrekkelig hastighet (30 Mbps). For å sikre nødvendig tilgang bør myndigheter redusere hindringer for handel og investeringer, stimulere til konkurranse, forenkle administrative prosedyrer og bedre nettforbindelsene i rurale områder.

 

Kun ved effektiv bruk av digitale teknologier og data vil deres fulle potensiale bli utnyttet. I dag har nær alle firmaer nettilgang, men kun 33% av store og 11% av små firmaer bruker stordataanalyser. For å øke effektiviteten og utnytte potensialet fullt ut bør myndigheter investere i å utvikle og tilpasse folks kompetanser til den digitale verdenen. Små og mellomstore bedrifter må i større grad ta i bruk digitale verktøy som kan bidra til produktivitetsvekst, og det må investeres mer i immaterielle goder som patenter og programvarer. Tjenester som myndigheter tilbyr på nett må dessuten gjøres mer brukervennlige.

Datadrevet og digital innovasjon er en fundamental drivkraft for den digitale utviklingen og fører til jobbskaping, produktivitet og bærekraftig vekst og utvikling. Derfor bør myndigheter fullt ut realisere potensialet for digital innovasjon og skape arenaer for utprøving og eksperimentering. Fremme av entreprenørskap, tilgang til finansering, støtte til forskning, deling og åpenhet om kunnskap, vitenskap og data er alle viktige faktorer i den sammenheng.

Ved overgangen til et digitalt samfunn, bekymrer mange seg over endringer på arbeidsmarkedet og bortfall av arbeidsplasser. OECD estimerer at 14% av jobber i OECD-landene med høy sannsynlighet vil automatiseres, mens ytterligere 32% vil endre seg betydelig over de neste 10-20 årene. For å sikre gode jobber for alle, må det investeres i utdanning og kompetanseutvikling gjennom hele livssyklusen, og arbeidstakere må forberedes på nye typer jobber eller endrede arbeidsoppgaver i eksisterende jobber. For å sikre at ingen faller utenfor, må de sosiale velferdssystemene tilpasses endringene.

 

Selv om OECDs anslag viser at en stor andel av norske arbeidsplasser sannsynligvis vil endres som følge av automatisering, ligger Norge likevel under OECD-gjennomsnittet fordi vi allerede har en høy grad av digitalisering i landet.

Selv om flere får tilgang til og tar del i det digitaliserte samfunnet, er det fremdeles store digitale skiller basert på kjønn, alder, utdannings- og lønnsnivå som reduserer digital inkludering. I dag kan for eksempel mer enn dobbelt så mange unge menn som unge kvinner i EU-landene programmere. For å fremme sosial velstand og inkludering må myndigheter tilrettelegge for at kvinner, eldre og lavtlønnede også får nødvendig kompetanseutvikling. Samtidig er det viktig å håndtere risiko som nettmobbing og spredning av desinformasjon.

For å kunne styrke tilliten til teknologi og data må digital sikkerhet, person- og forbrukervern tas på alvor. Én av fire internettbrukere i EU har bekymringer knyttet til betaling på nett. Folk deler mer personlig data enn før, men ønsker samtidig i større grad å vite om og hvordan dataene blir brukt. Nasjonale personvernsstrategier fremheves som en mekanisme for økt samstemthet mellom personvern- og datasikkerhetsrammeverk.

Avslutningsvis tar rapporten for seg viktigheten av å fremme åpenhet i det digitale markedet. Tiltak kan være å redusere handels- og investeringsbarrierer, promotere åpne finansmarkeder, takle endrede konkurransevilkår, håndtere økt markedskonsentrasjon og ikke minst utfordringene knyttet til skattlegging av den digitale økonomien.