Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Covid 19 IEA-hub

Hvordan påvirker koronapandemien arbeidet i IEA?

Det internasjonale energibyrået (IEA) har i likhet med OECD også tilpasset sine aktiviteter i lys av koronakrisen. Arbeidsprogrammet for organisasjonen opprettholdes i stor grad, men gjennom denne perioden har IEA fokusert ekstra på to eksisterende områder: 1) oljemarkedene, 2) ren energiomlegging («clean energy transitions»).

I tillegg har IEA introdusert noen nye elementer som inkluderer følgende:

  • Covid-19-analysehub på hjemmesiden: IEA har laget en egen temaside hvor de har samlet alt koronarelatert materiale og legger inn løpende: https://www.iea.org/topics/covid-19
  • Ny podcast, «Everything Energy»: IEA har hevet seg på podcast-bølgen, og vil fremover introdusere flere av sine energieksperter som kan bidra med innsikt i IEAs analyser og gi en bedre forståelse av energirelaterte problemstillinger, også i lys av koronasituasjonen. Så langt har IEA gitt ut to episoder: den første episoden, med Chief Energy Modeler Laura Cozzi, handler om hvordan koronakrisen påvirker utslippstrendene, mens den andre episoden, med leder for oljemarkedsdivisjonen Neil Atkinson, tar for seg kollapsen i oljemarkedet som følge av koronapandemiens effekt på mobilitet i verden. Du finner podcasten her via Apple https://iea.li/3dL8chU, eller Spotify: https://iea.li/3bumguE 

Nedenfor følger en oppsummering av ulike aktiviteter som IEA har jobbet med i lys av koronasituasjonen.  

Oljemarkedet har den siste tiden sett et sjokk uten lignende, som toppet seg i det IEA kaller «Black April». Sårbarheten i oljemarkedet utgjør en vesentlig risiko for verdensøkonomien, og IEA argumenter for at dette sjokket er annerledes enn tidligere, fordi man ser forstyrrelser på etterspørselen og tilbudet på samme tid. Den nyeste IEA oljemarkedsrapporten som ble publisert 14. mai, viser mulig tegn til bedring i oljemarkedet. Oljemarkedet er fortsatt historisk svakt, men ifølge IEA ser ikke tilstanden like ille ut som for en måned siden. IEA mener at man begynner å se starten av en balansering i markedet etter «Black April», og påpeker to hovedgrunner til dette: 1) at man gradvis har begynt å lempe på lockdown-tiltakene som har begrenset mobiliteten globalt, og enda viktigere 2) bratt produksjonsfall i land utenfor OPEC (USA og Canada spesielt) samtidig med at OPEC+ produksjonskuttene har trådt i kraft (fra 1.mai). En gjenoppblomstring av covid-19 utgjør imidlertid en vesentlig risikofaktor for oljeetterspørselen.

IEA hadde en nøkkelrolle i å forberede det ekstraordinære G20 energiministermøtet i midten av april, gjennom å samle sentrale produsent- og forbrukerland for å bli enige om produksjonskutt som kan bidra til å stabilisere oljemarkedet. Møtet samlet 80 % av oljekonsumet, og nesten 80 % av oljeproduksjonen - Norge deltok på møtet. I forkant hadde Dr. Birol hatt jevnlig kontakt med sentrale oljeprodusenter, spesielt USA, men også Canada, Storbritannia, Norge, Japan, Italia, Brasil, India, Irak samt OPEC-generalsekretæren.

Et tema som IEA fokuserer på i økende grad er innenfor «clean energy transitions», eller omlegging til rene energikilder. IEA var tidlig ute med å poengtere viktigheten av at myndighetenes krisepakker bør inkludere et fokus på ren energi, og utformes på en slik måte at man bidrar til å akselerere energiomleggingen og å sikre et moderne og robust energisystem. IEA og energisektoren har en sentral rolle her tatt i betraktning at 80 % av alle utslipp er energirelaterte. IEA anerkjenner at fokuset i første omgang er og bør være å bekjempe viruset og bidra til en bedring i økonomien ved å skape jobber og hjelpe SMBer, men argumenterer for at man ikke bør sløse bort denne historiske muligheten til å få til utslippskutt og understøtte energiomleggingen. IEA har i denne forbindelse vært i kontakt med flere lands myndigheter for å komme med faglige anbefalinger knyttet til krisepakkene.

“The immediate priority is quite rightly to manage the medical crisis caused by Covid-19 and to build financial firewalls to protect the broader economy. When countries launch stimulus plans to drive the economic recovery, they will have a big chance to boost clean energy transitions as well. The crisis will have major implications for the future trajectory of energy systems around the world.”

Se bla. denne kommentaren fra IEA: Put clean energy at the heart of stimulus plans to counter the coronavirus crisis

Den 20. mai ga IEA ut en oppdatert rapport om fornybarmarkedet for 2020-21, Renewable Market Update. Rapporten viser til at fornybar energi virker mer robust enn andre brensler mht. koronaeffekten, og er eneste energikilde som vil vokse i år sammenlignet med året før. Men dette betyr på ingen måte at det er «business as usual» i fornybarmarkedene - man ser at veksttakten for fornybar energi er mye lavere enn forventet, med 13 % fall i ny fornybar elektrisitetskapasitet globalt sammenlignet med 2019, som er første fall på 20 år. Fallet reflekterer at sosial distansering og lockdown-tiltak har medført forstyrrelser i leverandørkjeden og forsinkelser i byggingen av fornybar-prosjekter, og krisen har forverret allerede eksisterende utfordringer, hvor særlig sol-PV, transport biodrivstoff og fornybar varme forventes å bli hardest rammet. IEA fremhever tre hovedutfordringer for hvordan koronakrisen påvirker fornybarmarkedet: 1) mer begrensede offentlige midler for statsstøtte til fornybar energi, 2) økonomien til fornybar-SMBer under sterkt press, 3) lave naturgasspriser. IEA forventer at fornybare energikilder kan gjenoppta nivåer fra 2019 til neste år, gitt tilstrekkelig offentlig støtte og tatt i betraktning at flere utsatte prosjekter da vil være ferdigstilt.

Nylig lanserte IEA Global Energy Review 2020, som gir data og analyse om energibruk og CO2-utslipp, med første estimater for 2020 som helhet. I tillegg til at dataene er fordelt etter drivstoff og per land, har IEA utvidet analysen de siste tre månedene ved å spore energibruk og utslipp i sanntid. IEA venter at verdenes energietterspørsel vil falle med 6 % i 2020, noe som er syv ganger mer enn nedgangen sett etter 2008-finanskrisen og tilsvarer et bortfall på størrelse med Indias totale energietterspørsel (verdens tredje største forbruker av energi, med 1,3 mrd. innbyggere). Som konsekvens vil globale energirelaterte utslipp falle med nesten 8 % i 2020, ned på sitt laveste siden 2010. Rapporten baserer sine anslag på forventninger om at nedstengningene for å bekjempe covid-19 gradvis vil avta, og at veksten deretter vil ta seg opp. IEA venter dermed at utslippstallene vil hoppe opp igjen når den økonomiske situasjonen bedrer seg.

IEAs eksekutivdirektør Dr. Fatih Birol har vært tydelig på at fallet i 2020-utslippene nå skjer av feil grunner, pga. økonomiske nedgangstider og ikke bevisst politikk. Derfor er det ikke noe å feire på kort sikt, og behovet for strukturelle endringer poengteres. IEA er i denne forbindelse i gang med å utarbeide en WEO-spesialrapport om utslippsreduksjoner frem mot 2030, som vil lanseres 19. juni. Fokuset for rapporten har blitt justert som følge av koronasituasjonen, og IEA vil nå se nærmere på hvordan krisepakkene som utformes, på best mulig måte også kan ta innover seg klimautfordringene med tilhørende tiltak. Dvs. hvordan sikre at tiltakene på den ene siden sikrer rask bedring i økonomien, og på den andre siden, akselererer energiomleggingen mot et lavkarbonsamfunn samt bevarer robustheten i energisystemet.

I lys av koronakrisen har IEA arrangert en serie av mini-ministermøter, med utvalgte ministre og på utvalgte temaer, bla. et miniministermøte i vertskap med Danmark, hvor fokuset var på covid-19-krisens konsekvenser for energieffektivisering og fornybar energi. IEA vil arrangere flere slike virtuelle ministermøter i samarbeid med medlemsland, som vil lede opp til det overordnede IEA-ministermøtet Clean Energy Transitions Summit den 9. juli.

Coming up:

IEA rapporter

  • 27. mai: World Energy Investment 2020
  • 16. juni: neste månedlige oljemarkedsrapport
  • 19. juni: WEO spesialrapport “Sustainable Recovery”
  • 2. juli: Energy Technology Perspectives 2020

IEA arrangementer

  • 29. mai: Mini-ministermøte om Covid19-krisens konsekvenser for elektrisitetssystemet, i vertskap med den britiske energiministeren Kwarteng
  • 30. juni: Mini-ministermøte om Covid19-krisens konsekvenser for Afrikas energisektor, i vertskap med den senegalesiske olje- og energiministeren Makhtar Cissé
  • 9. juli: IEA Clean Energy Transitions Ministerial Summit