Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Working better with age ll

Hva kjennetegner en politikk som bedre integrerer eldre i arbeidsmarkedet?

Den økende andelen eldre i befolkningen er en ressurs som det blir stadig viktigere å utnytte. I publikasjonen Working Better with Age peker OECD på tre overordnede forhold som påvirker evnen til å utnytte denne ressursen. Gjennomgangen tyder på at det er et potensial for å legge bedre til rette for økt yrkesdeltakelse for eldre også i Norge.

Flere år i pensjon

Lavere dødelighet blant eldre bidrar til at antall år som pensjonist øker i samtlige OECD-land. Mellom 1970 og 2000 var økningen i antallet år som pensjonist kraftigere enn reduksjonen i dødelighet skulle tilsi. Antallet år som pensjonist ble i denne perioden påvirket av at den effektive pensjonsalderen falt med om lag 5,7 år.

Mens økningen i levealder kan knyttes til bedre ernæring og bedre helsetjenester, reflekterer fallet i den effektive pensjonsalderen trolig i større grad politiske beslutninger knyttet til arbeidsmarked og sosiale ordninger. Over tid har disse politikkområdene opplevd en dreining hvor det er lagt større vekt på behovet for å holde eldre i arbeid. Fra år 2000 har pensjonsalderen økt, med 2,3 år for menn og 2,8 år for kvinner, slik at antall år som pensjonist har hatt en relativt flat utvikling.

 

 

Politikk virker

Økningen i effektiv pensjonsalder viser at eldre er en arbeidskraftsressurs som kan mobiliseres.
Samfunn som vil nyttiggjøre seg denne ressursen må føre en politikk som legger til rette for økt yrkesdeltakelse hos eldre arbeidstakere. Mulige tiltak spenner vidt, men kan for oversiktlighetens del grupperes i tiltak som

  1. øker eldres produktivitet, bl.a. tiltak som bedrer helsetilbudet til eldre og som vedlikeholder eldres arbeidsferdigheter (ansettbarhet/employability)
  2. legger til rette for arbeidsgivere som ansetter eldre, bl.a. regler for ansettelse og oppsigelse (muligheter/opportunity)
  3. tiltak som stimulerer eldre til å søke arbeid, bl.a. pensjonsalder, forskjell på inntekt i pensjon og i arbeid (insentiv/incentive).

 

For hvert av de tre hovedområdene har OECD laget en indikator fra 0 til 1. OECD observerer at høye verdier på hver av indikatorene er forbundet med økt yrkesdeltakelse.

OECD fremhever generelt de nordiske landene som systemer hvor det legges til rette for at arbeidsgivere ansetter eldre arbeidstakere (ansettbarhet), legger til rette for eldre arbeidstakere (mulighet) og som gir eldre arbeidstakere insentiver. Selv om Norge fremheves som et land med god politikk overfor eldre arbeidstakere er det likevel rom for forbedringer. Særlig når det gjelder insentiver til å stå lenger i arbeid, er det flere land som stimulerer til mer langvarig yrkesdeltakelse enn Norge, slik som bl.a. Island, New Zealand og Nederland.