Hva er de langsiktige effektene av finansielle kriser?

Det er godt empirisk belegg for å hevde at økonomiske kriser som utløses av, eller fører til, finansiell ustabilitet er dypere og varer lenger enn andre økonomiske kriser. Hvor mye lenger er det ikke enighet om. Antakelig eksisterer ikke faste sammenhenger. Men nå har vi etter hvert mye kunnskap om varigheten av den siste finanskrisen.

En av figurene som OECDs nye sjeføkonom Laurence Boone benyttet ved presentasjonene av OECDs Interim Economic Outlook september 2018, kan likevel kanskje kaste lys over hvordan vi bør tenke på de langsiktige kostandene av finansielle kriser, og hvilke tiltak som bør settes inn i møte med finanskriser. Hvis finansielle kriser bare har midlertidige virkninger, kan f. eks. ekspansiv finanspolitikk både være fornuftige og lite farlige. Ekspansiv finanspolitikk kan dempe fallet i produksjon, og underskuddet ved politikken kan dekkes inn igjen når BNP er tilbake på normalnivået. Hvis virkingene på BNP er langvarige, er imidlertid en slik politikk mer risikabel, og den kan gjøre vondt verre hvis politikken må reverseres før de negative effektene av krisen er overstått.  

I det mest optimistiske scenarioet fører finanskriser til et midlertid avvik fra BNP-trend, illustrert ved areal A i figuren. En langt mer pessimistisk mulighet er at finanskriser fører til lavere BNP-vekst i en periode før trendvekst gjenopptas. Kostnadene ved en finanskrise kan i tilfelle illustreres ved areal A+B i figuren. En dystopisk mulighet er at en finanskrise også fører til en ny, lavere trendvekst, slik at kostanden blir lik arealet A+B+C.

BNP og tid

Figuren Laurence Boone presenterte ser slik ut:

 

Real GDP per capita

 

Figuren synes å gi støtte til at den internasjonale finanskrisen har en kostand av typen A+B. Det kan ikke utelukkes at kostanden er av typen A+B+C. OECD-landene satte etter finanskrisen i gang en rekke strukturelle tiltak for å få fart på den økonomiske veksten. Dersom de har virker etter sin hensikt, bidrar disse reformene til å trekke opp veksten. Kanskje er effektene av strukturtiltakene om lag lik C.