Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Chaffey

Høynivåmøte om digitalisering

OECD arrangerte et høynivåmøte om digitalisering 11. og 12. mars – Going Digital Summit. Møtet markerte slutten på første fase i prosjektet «Going Digital» og pekte fremover mot den neste fasen av arbeidet i 2019 og 2020 som særlig vil fokusere på kunstig intelligens og blockchain-teknologi. Den norske delegasjonen ble ledet av statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Møtet hadde totalt 650 deltakere og mer enn 20 sesjoner som handlet om digitalisering knyttet til vitenskap og innovasjon, skattlegging, konsekvenser for arbeidslivet og utdanning, handel og konkurranse, personvern, livskvalitet og mye mer.

Paneldiskusjon

Statssekretær Paul Chaffey deltok med innlegg på sesjonen om «Policy making in the digital era». (foto: den norske OECD-delegasjonen)

I forbindelse med going Digital Summit publiserte OECD synteserapporten «Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives». Denne rapporten analyserer og gir råd langs sju ulike dimensjoner for at vi som samfunn best kan realisere gevinstpotensialet av ny teknologi til beste for alle: sikre god tilgang til infrastruktur og data for alle, øke effektiv bruk av teknologi og data, realisere potensialet for innovasjon, sikre gode jobber for alle, fremme sosial velstand og inkludering, styrke tilliten til teknologi og data og fremme åpenhet i det digitale markedet.

I «Going Digital Toolkit» kan vi utforske data og se hvordan OECD-landene kommer ut langs disse sju dimensjonene.

I forbindelse med høynivåmøtet ble også boken «Measuring the Digital Transformation – a roadmap for the future» publisert. Målinger og statistikk av god kvalitet er vesentlig for å ha et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming. Spørsmål OECD stiller i denne rapporten er om vi har god nok statistikk som fanger opp effektene av ny teknologi og digitalisering, og om effektene av digitalisering er godt nok ivaretatt i statistikken som måler produktivitet og innovasjon.

Her kan du lese mer om prosjektet Going Digital: http://www.oecd.org/going-digital/