Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

DAC HLM

Høynivåmøte i OECDs utviklingskomité (DAC)

Høynivårepresentanter fra medlemslandene i OECDs utviklingskomité (DAC) møttes virtuelt 9.-10. november for å diskutere finansiering av bærekraftsmålene, håndtering av pandemien, behovet for bedre og grønnere gjenoppbygging, samt hvilke grep som kan tas for å levere utvikling bedre og mer effektivt. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og statssekretær Aksel Jakobsen deltok i diskusjonene.

Gjennomgangstema for høynivåmøtet var det stadig økende behovet for internasjonalt samarbeid og koordinering, og at offisiell utviklingshjelp (ODA) forblir viktig til tross for sin minkende relative størrelse. Dagens situasjon stiller enda større krav til effektiv bruk av penger og politikk, og for å utløse finansering ut over ODA. Pandemien og konsekvensene for utviklingsland, utviklingssamarbeidet og ODA prega møtet. DACs leder Susanna Moorehead innleda med å vise til lanseringa av rapporten Global Financing for Sustainable Development 2021 og den etterfølgende diskusjonen der statsminister Erna Solberg hadde bidratt med et videoinnlegg.  

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein

Utviklingsminister Ulstein konsentrerte sitt innlegg om nødvendigheten av å stoppe pandemien og øke tempoet i å utvikle vaksiner, behandling og diagnostikk, som må gjøres rettferdig og globalt tilgjengelig. Han viste til behovet for å finansiere denne innsatsen med midler utover ODA, og påpekte at det å investere i disse programmene nå vil koste mindre enn de økonomiske konsekvensene av ei langvarig krise. Han vektla også den muligheten som har oppstått i kjølvannet av pandemien for å organisere samfunnet og internasjonalt samarbeid på en bedre og mer bærekraftig måte. Det var mange etterfølgende talere som refererte til det norske innlegget og framheva disse hovedpoengene.

Statssekretær Aksel Jakobsen tok utgangspunkt i statsministerens videoinnlegg tidligere på dagen og konsentrerte seg om nasjonal ressursmobilisering og skattereform. Han uttrykte bekymring for at dagens krisehåndtering kan uthule innsatsen og skape nye store hull i skattesystemene. Derfor er det viktig at DAC-felleskapet makter å ha et langsiktig perspektiv. Jakobsen viste til behovet for å avslutte praksisen med å kreve skattefritak, eksempelvis på ODA, støtte opp om Addis Tax initiative og skattereform i partnerland, samt forbedre det internasjonale skattesystemet for å demme opp for bl.a. skatteunndragelse og ulovlig kapitalflyt. Her må DACs medlemmer også se på egne system.  

Svært mange andre tema ble også diskutert under møtet. Mange som tok ordet viste til nødvendigheten av at klimahensyn må gjøres styrende også for bistanden og at det ikke er noen konkurranse mellom klima- og utviklingspolitikk. Likestilling og kvinners rettigheter ble også pekt ut som ei sentral rettesnor. Flere viste til behovet for partnerskap med privat sektor, sivilt samfunn, andre multilaterale og ikke minst nasjonale myndigheter. Nødvendigheten av å implementere DAC-anbefalingen om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering, og anbefalingen om humanitær innsats, fredsbygging og langsiktig utvikling ble også gitt mye oppmerksomhet under møtet.

Avslutningsvis, og som resultat av en lengre forhandlingsprosess i komitéen, ble det vedtatt et kommuniké. 

Les mer om høynivåmøtet og kommunikéet her.  

Les utviklingsministerens innlegg her. 

Les oppsummering fra lansering av Global Financing for Sustainable Development og les statsministerens innlegg her

Mer om OECDs utviklingskomité generelt her.