Høy vekst i verdensøkonomien

I siste utgave av Economic Outlook (mai 2018) tegner OECD et bilde av en verdensøkonomi i vekst. Veksten i 2017 var høyere enn hva som har vært vanlig de senere år og veksten ventes å fortsette gjennom 2018. For 2018 under ett anslås veksten å bli om lag 4 pst. Veksten er i mindre grad drevet frem av økt etterspørsel etter invisteringer enn under tidligere oppganger. 3/4 av OECD-landene fører nå en ekspansiv finanspolitikk.

Veksten i verdensøkonomien er bredt geografisk forankret. Kontinuitet i oppgangen i Nord-Amerika og Europa bidrar til å holde veksten oppe gjennom i 2018. Veksten i Kina ventes å bli noe lavere i 2018 enn i 2017. Verdens økonomiske tyngdepunkt flytter seg likevel raskt østover. Veksten i Kina ventes å bli om lag 4,6 prosentpoeng høyere enn USA i 2018, og forskjellen er enda større mot euroområdet. Figur 1.2 gir en visuell fremstilling av ulike områders bidrag til veksten i verdensøkonomien.

                      

I OECD-området er handelen og investeringene på vei opp. Finanspolitikken bidrar med vekstimpulser i mange land, særlig skattereformen i USA er av et slikt omfang at bidraget nasjonal og også internasjonalt ventes å være vesentlig. Oppgangen er derfor i begrenset grad selvdrevet. Figuren nedenfor gir en visuell fremstilling av finanspolitikken i OECD-landene siden 2003.

 Arbeidsledigheten i OECD-området er på sitt laveste nivå siden 1980. Lønnsveksten ventes å ta seg noe opp fra svært lave nivåer, slik at inflasjonsimpulsene fra arbeidsmarkedet fortsetter å være lave.  Økt tilbud av arbeidskraft kan får stor betydning for lønnsveksten. Etter flere år med høy ledighet i mange land knytter det seg usikkerhet til hvor mange som melder seg «på» i arbeidsmarkedet når utsiktene i arbeidsmarkedet bedres.