Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Getting skills right

Har vi et fremtidsrettet system for voksenopplæring?

For mange OECD-land haster det å oppgradere kvaliteten og øke omfanget av voksenopplæring skriver OECD i en rapport som ble publisert tidligere i vår.

OECD har laget et PAL dashboard – Priorities for Adult Learning, der landene får en skår på ulike indikatorer langs sju dimensjoner:

  • Hvor mye opplæringsbehovet haster, målt ved blant annet behov for omstilling, automatisering i arbeidslivet, aldrende befolkning og lavt kompetansenivå (urgency)
  • Deltakelse i voksenopplæring, både fra individer og virksomheter (coverage)
  • Hvor inkluderende systemet er, og om de gruppene som trenger de mest deltar (inclusiveness)
  • Hvor god informasjonsflyt det er i systemet og om opplæringstilbudet er fleksibelt og treffer voksnes behov (flexibility and guidance)
  • Hvor godt innholdet i voksenopplæring treffer behovene i arbeidsmarkedet (alignment with skill needs)
  • Opplevd nytte og effekt av opplæringen (perceived traning impact)
  • Hvordan voksenopplæringssystemet er finansiert, både finansieringsnivå og fordeling mellom individet, arbeidsgiver og det offentlige (financing)

PAL handler primært om jobbrelatert voksenopplæring, det vil si opplæring som forventes å ha effekt på jobbutførelse og produktivitet.

Rapporten viser at ingen land har et perfekt voksenopplæringssystem, og alle land står overfor ulike utfordringer. Danmark og Norge trekkes frem som land som har en godt utviklet voksenopplæring langs flere av disse dimensjonene, men rapporten viser samtidig at vi har utfordringer. I Norge opplever for eksempel deltakerne relativ lav nytte av opplæringen og systemet skårer gjennomsnittlig når det gjelder finansiering. Danmark har utfordringer både når det gjelder deltakelse i voksenopplæring og opplevd effekt av opplæringen.

I Norge har så godt som alle virksomheter med mer enn 10 ansatte opplæringstilbud, samtidig som bare halvparten av dem gir tilbud til mer enn halvparten av sine ansatte.

Anbefalinger i rapporten er blant annet å gi målrettet støtte til de som trenger det mest, så som lavt kvalifiserte, arbeidsledige, innvandrere og eldre. Mange land har en jobb å gjøre med å forbedre kvaliteten og effektiviteten av opplæringen. Det er også nødvendig å sikre tilstrekkelig offentlig finansiering og å gi arbeidsgivere incentiver til å tilby opplæring, og i tillegg oppmuntre enkeltpersoner til å delta gjennom tilskudd og permisjon med lønn.

Dataene i denne rapporten er hentet fra flere kilder, blant annet OECD Survey of Adult Skills (PIAAC), European Continuing Vocational Training Survey, og European Adult Education Survey. Rapporten inkluderer også kvalitative data, blant annet informasjon om nyere politiske tiltak som er innhentet basert på svar på spørreskjema.

Her finner du hele rapporten Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems