Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Government at a Glance 2019 b

Government at a Glance 2019

OECD publiserer annethvert år en rapport om tilstanden i offentlig sektor på tvers av OECD-land. Her kan man bl.a. lese om statsfinanser, arbeidsledighet, budsjettprosedyrer, offentlig kjøp av varer og tjenester, og befolkningens formening om staten og dens tjenester. Årets rapport viser at 45% av OECD-borgere har tillit til sine nasjonale myndigheter, litt høyere enn i 2007. OECD oppfordrer til en mer menneske-sentrert (people-centred) fremgangsmåte i politikkutforming.

Høy statsgjeld svekker evnen til å møte økonomiske sjokk

OECD-land sliter fortsatt med høye underskudd på rundt 2,2% av BNP pga. et stabilt nivå i offentlige utgifter siden 2009. Store underskudd hvert år øker det totale gjeldsnivået og OECD-lands gjennomsnittlige statsgjeld nådde 110% av BNP i 2017. Det er vanskelig å forestille seg betydelige reduksjoner i offentlige utgifter etter hvert som pensjonskostnadene øker som følge av en økende andel eldre i befolkningen. 1,5% og 1,1% utgiftsøkninger i henholdsvis sosiale stønader og helse siden 2007, reflekterer allerede de økte kostnadene knyttet til den demografiske endringen.

OECD-stater ansetter i gjennomsnitt hver femte person i yrkesalder

En like stor andel av den yrkesaktive befolkningen jobber i det offentlige som i 2007. Det offentlige har fortsatt ikke lik kjønnsrepresentasjon, særlig på visse nivåer og sektorer. Høyesterettsdommere og politikere er spesielt mannsdominerte yrkesgrupper, hvor menn står for 67% av førstnevnte gruppe og 70% av sistnevnte (målt som andel mannlige parlamentarikere i underhuset). Samtidig opplever mange offentlige ansatte forskjellsbehandling basert på hvilket juridiske rammeverk de omfattes av. 68% av offentlig ansatte i OECD-land anses som tjenestemenn og drar fordel av høy jobbsikkerhet og sterk karriereutvikling. Den resterende andelen av offentlig ansatte jobber under generelt svakere rammevilkår.

OECD-myndigheter investerer mer i bærekraftsmålene og er åpnere enn før

Offentlige kjøp av varer og tjenester tilsvarte i gjennomsnitt 12% av BNP i 2017. OECD-regjeringer har anvendt offentlige midler for å påvirke tilbud og etterspørsel lenge, men bruker dette virkemiddelet i økende grad for å nå bærekraftsmålene. Mens alle OECD-land besitter miljøvennlige offentlige innkjøps-strategier, anvender 29 land statlige midler for å fremme inkluderende vekst. 26 land bruker det for å promotere innovasjon og 22 land anvender offentlige innkjøp for å fremme ansvarlig selskapsoppførsel.

Samtidig gjør flere OECD-land statlig informasjon tilgjengelig for det offentlige. «Open, Useful and Re-usable (OURdata)»-indeksen økte 8 prosentpoeng fra 2014 til 2017 (fra 0,52 til 0,6). Denne forbedringen reflekterer en rekke milepæler: a) 30 av 33 medlemsstater krever at offentlig data kan brukes fritt uten kostnader, b) 30 krever at dataen offentliggjøres i lesbart format, og c) 29 krever at dataen kan leses, gjenbrukes og deles (såkalt «open license»). Samtidig krymper distansen mellom landene med de svakeste og sterkeste resultatene innenfor data-åpenhet.

Behov for menneske-sentrert politikk

OECD-borgeres tillit til nasjonale myndigheter falt drastisk etter Finanskrisen i 2008, men har i gjennomsnitt steget med to prosentpoeng totalt siden krisen og nådde 45% i 2018. Til sammenligning hadde i gjennomsnitt nærmere halvparten av befolkningene i en rekke fremvoksende økonomier tillit til nasjonale myndigheter (se figur 10.1). Nordmenns tillit til nasjonale myndigheter har ligget stabilt på nesten 70% siden 2007. Samtidig føler i gjennomsnitt kun 37% av OECD-befolkninger at de påvirker politikken i landet deres. Likevel konsulterer alle OECD-myndigheter med et bredt spekter av interessenter («stakeholder» på engelsk) når de utarbeider visse reguleringer, og 28 regjeringer rapporterte at de konsulterte direkte med interessenter når de utarbeidet politikk. OECD rapporterer om at myndigheter involverer interessenter i politikkutforming omtrent like mye som tidligere, men informerer interessentene i liten grad om hvordan de påvirket politikkutarbeidelsen.

OECD anbefaler i den anledning en menneske-sentrert («people-centred») tilnærming til politikkutforming. Den baseres på vanlige menneskers behov og livsforhåpninger, og drives av mennesker som representerer samfunnets mangfold. Dette betyr likestilling med tanke på kjønn og minoritetsbakgrunn på alle nivåer av myndighetsapparatet. Menneskesentrerte tiltak skapes også gjennom jevnlig revidering av tjenestene som tilbys, basert på tilgjengelig data, for å forbedre og tilpasse dem dagens behov. En menneske-sentrert politikk kan a) støtte opp om effektiv bruk av begrensede offentlige midler, b) styrke legitimiteten til offentlige institusjoner og c) gjenbygge tillit til offentlige tjenestemenn og tjenester.

Her kan du lese og få tilgang til hele rapporten: https://www.oecd.org/gov/govataglance.htm.