Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Illustrasjon, fremsiden av Going for Growth 2021 - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

Going for Growth 2021

Korona-pandemien har ført til store sosiale og økonomiske forstyrrelser over hele verden. Ifølge OECDs Going for Growth gir også pandemien muligheter for myndighetene til å sette økonomien på en mer bærekraftig og inkluderende vekstvei. Rapporten analyserer eksisterende svakheter ved økonomien, herunder de som pandemien medfører, og fremmer landsspesifikke råd for å få mest mulig ut av gjenoppbyggingen.

Av Marte Sollie

OECDs generalsekretær Gurría la 14. april frem Going for Growth 2021: Shaping a Vibrant Recovery. Rapporten oppsummerer arbeidet med strukturreformer i medlemslandene og de viktigste fremvoksende økonomiene. Årets rapport legger særlig vekt på politikktiltak som kan styrke landenes vei ut av den pågående pandemien og gjøre landene bedre i stand til å møte fremtidige kriser.

«Pandemien er en smertefull påminnelse om at innretningen på den økonomiske veksten ikke alltid har vært bærekraftig og at ikke alle har dratt nytte av den» sa Gurría ved fremleggelsen av rapporten. «Gjenoppbyggingen gir en mulighet til å rette opp dette, slik at veksten blir sterkere, mer bærekraftig, rettferdig og motstandsdyktig. For at dette skal skje, må myndighetene handle nå.»

OECD peker på at kostnadene ved krisen har vært store, både i avanserte og i fremvoksende økonomier, men at utsiktene nå ser ut til å bedre seg, blant annet som følge av mer omfattende vaksinering. De underliggende sårbarhetene som krisen har avdekket vil det fortsatt være behov for å gjøre noe med. Samtidig har krisen også skapt nye muligheter som myndighetene kan støtte opp under for å legge til rette for økt veksttakt fremover.

Finans- og pengepolitikken støtter allerede økonomien og finansmarkedspolitikken har en rolle å spille, ikke minst i håndteringen av den potensielle bølgen av konkurser. Likevel er det behov for strukturpolitikk for å takle de underliggende utfordringene som pandemien og flere år med lav vekst utgjør. Rapporten gir landsspesifikke råd om strategiske prioriteringer for gjenoppbyggingen. Selv om det ikke finnes en strategi som passer alle kan rådene deles inn i tre – delvis overlappende – dimensjoner (se også figur 1):

  • Bygge motstandskraft og bærekraft: Strukturpolitikk kan styrke den første forsvarslinjen mot sjokk (helsevesen og sosiale sikkerhetsnett, kritisk infrastruktur), forbedre det offentlige styresettet og styrke bedriftens insentiver slik at de i større grad tar langsiktige bærekrafthensyn.
  • Legge til rette for omallokering og øke produktivitetsveksten: Å styre veksten i en mer bærekraftig, motstandsdyktig og inkluderende retning krever strukturpolitiske tiltak som bidrar til å øke mobiliteten i arbeidsmarkedet og gjøre bedrifter mer dynamiske, innovative og grønnere.
  • Hjelpe mennesker i omstillingen: Politikken må bidra til at ingen blir hengende etter, slik at omallokeringen av ressurser er sosialt bærekraftig og bidrar til å gjøre økonomien mer robust. Dette krever investeringer i ferdigheter, opplæring og mer generelt lettere tilgang til kvalitetsjobber – spesielt for utsatte grupper – og et utstrakt sosialt sikkerhetsnett som sikrer inntekt i omstillingen og stimulerer til læring og tilgang til arbeid.

I et spesialkapittel drøfter OECD flere internasjonale utfordringer som det vil kreve internasjonalt samarbeid å løse. Det gjelder blant annet helse, klima, skatt og internasjonal handel. Pandemien har fått frem fordelene ved slikt samarbeid på noen områder, som ved utviklingen av vaksiner. Krisen har imidlertid også forsterket trender som økt proteksjonisme, noe som vil være negativt for produktivitetsveksten fremover.

Omtalen av Norge

Norge scorer gjennomgående høyt på indikatorer for inntekt per innbygger, har lav ulikhet og en liten andel av befolkningen er eksponert for farlige nivåer på luftforurensing, se figuren under. OECD peker også på at Norge har gjennomført viktige reformer på flere områder. De trekker blant annet frem reduksjoner i den generelle skattebyrden og arbeidet med å reformere offentlige tjenestepensjoner.

OECD gir Norge konkrete råd om tiltak på fem områder som ifølge organisasjonen vil kunne bidra til økt arbeidsinnsats og økt produktivitetsvekst. Fire av rådene er gjengangere fra tidligere Going for Growth-rapporter og landrapporter om Norge, mens ett er nytt (om konkurser):

  1. OECD anbefaler å redusere kostnadene ved avvikling og konkurser. Tiden fra en entreprenør går konkurs til hun kan starte opp med ny virksomhet er lang. Ifølge OECD bør det bli enklere å restrukturere selskaper for å redusere kostnadene ved avvikling.
  2. OECD peker på at forbedringer innen utdanning og opplæring kan lette omstillingen og øke produktivitetsveksten. Det krever reformer for å få opp kvaliteten og øke gjennomføringen, på flere nivåer i utdanningssystemet.
  3. For å redusere sykefravær og innstrømming til uføretrygd anbefaler OECD å styrke arbeidet med å få sykemeldte raskt tilbake til jobb, blant annet ved å la arbeidsgivere betale en større del av kostnadene ved sykemeldingen. OECD anbefaler også å stramme til i kompensasjonsgraden for flere ytelser for å øke insentivene til å stå i jobb.
  4. OECD foreslår flere tiltak for å øke effektiviteten i skattesystemet, blant annet å gjøre grunnlag bredere og tette skattehull. Spesielt trekkes den gunstige beskatningen av bolig frem.
  5. For å bedre lønnsomheten i samferdselssektoren anbefaler OECD at det blir langt mer vekt på kost-nytte-vurderinger i utvelgelsen av prosjekter. De etterlyser også en bedre oppfølging av prosjektene etter at de er igangsatt for å redusere kostnadsøkninger.