Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Fremsiden av Global Energy Review 2021  - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

Global Energy Review 2021

IEA kom 20. april ut med rapporten Global Energy Review 2021 som gir en oversikt over trendene for energietterspørsel og CO2-utslipp, og den ventede utviklingen i 2021. Her følger en oppsummering av hovedbudskapene i rapporten:

Av Johanna Fiksdahl

Globale energirelaterte CO2-utslipp ventes å øke med 1,5 mrd. tonn i 2021 til 33 mrd. tonn, noe som vil være den nest største økningen i utslipp i historien, og som er kun 1.2 % lavere enn 2019-utslippstoppen. "This is a dire warning that the economic recovery from the COVID crisis is currently anything but sustainable for our climate", sa IEAs leder Fatih Birol under lanseringen av rapporten, og advarte mot at vi trolig vil stå overfor en enda verre situasjon i 2022 med mindre man gjør raske grep for å reversere utviklingen. Hovedgrunnen til at utslippene er ventet å øke er den kraftig økte etterspørselen etter kull på 4,5 %, hovedsakelig fra kraftsektoren. Fortsatt svak etterspørsel etter olje til transport bidrar til å dempe oppgangen i CO2-utslipp.

Etterspørselen etter kull alene ventes å øke med 60 % mer enn all fornybar energi til sammen, og rundt halvparten av etterspørselsveksten for kull vil komme fra Kina.

Global økonomisk vekst ventes å få et byks oppover på 6 % i 2021 sammenlinget med året før, noe som gjør at global BNP vil være 2 % høyere enn 2019-nivåene.

Energietterspørselen i 2021 vil vokse med 4.6 % sammenlignet med året før, selv om covid-19 fortsetter å sette sitt preg gjennom forlengede restriksjoner på mobilitet. Nesten 70 % av den forventede etterspørselsveksten kommer fra fremvoksende markeder og utviklingsland, og i avanserte økonomier sett under ett vil forbruket faktisk se en nedgang på 3 % sammenlignet med 2019.

Utsiktene for 2021 er imidlertid underlagt stor usikkerhet og avhenger bla. av tempo for vaksineutrullingen, mulig fremvekst av nye virusvarianter, samt omfang av tiltak for økonomisk stimuli og effektiviteten av disse tiltakene. 

Oljeforbruket overordnet sett er ventet å øke sterkt i 2021 med en vekst på 6 % sammenlignet med året før. Dette er dog fortsatt 3 % under 2019-tallene, og innen visse sektorer vil det ta tid før man vender tilbake til nivåer fra før pandemien: veitransport forventes ikke å være oppe på samme nivåer som før covid før ved utgangen av 2021, mens oljeforbruk innen luftfart er området som vokser saktest og desember 2021-nivåene vil fortsatt være 20 % lavere enn på samme tid i 2019.

Gassetterspørselen vil øke med 3.2 % i 2021, og er drevet av vekst i Asia (anført av Kina) og til en viss grad Midtøsten. Det er fortsatt usikkerhet rundt utsiktene for gassetterspørselen, med hensyn til både kraftbehov og industriproduksjon – men ikke minst også prisutviklingen kontra kull i særlig USA, samt værbildet fremover på den nordlige halvkule.

Fornybar energi fortsetter sin suksesshistorie gjennom covid perioden. Kraftsektoren driver veksten, hvor etterspørselen ventes å øke med mer enn 8 %, drevet av utbygging av sol- og vindkraft. Fornybarandelen i kraftproduksjon vil øke til nesten 30 % i 2021, opp fra mindre enn 27 % i 2019.