Fire fakta om skatt

Tax Policy Reform 2018 - Foto:OECD

OECD har nylig lansert Tax Policy Reform 2018. Publikasjonen beskriver de endringene i skattesystemet som er foretatt i medlemsland og land tilknyttet OECD i 2018. Nedenfor får du noen smakebiter fra rapporten.

Fører internasjonal skattekonkurranse til lavere bedriftsbeskatning?

Det økonomiske tilbakeslaget etter den internasjonale finanskrisa førte til at skatteinntektene falt, og mest av alt falt skatteinntektene fra bedriftene. Selv om konjunkturene de senere år har bedret seg, er det ingen tegn til at de svært konjunkturfølsomme skatteinntektene fra bedriftene utgjør en økende andel av de samlede skatteinntektene. OECD forklarer dette med at flere land har gjennomført lettelser i bedriftsbeskatningen.

Figure 2.14
Percentage point in tax revenus compared to their 2007 Levels. Foto:OECD

Fører lettelsene i bedriftsbeskatningen til lavere skatteinntekter?

Den langsiktige trenden de siste femti årene har vært en langsom, men nokså jevn økning i skatt som andel av BNP. Andelen svinger noe med konjunkturene, men har aldri vært høyere enn i 2016. Da utgjorde skatt 34,3 prosent av BNP i OECD-området samlet.

Figure 2.4
Long-term evolution of the OECD average tax-to-GDP ratio Foto:OECD

Er skattenivået i Norge høyt?

Norge har store skatteinntekter fra petroleumsutvinningen, og hvis en inkluderer disse særskattene er skattenivået i Norge skyhøyt. En slik sammenligning gir imidlertid liten informasjon om skattenivået til vanlige innbyggere og bedrifter i Norge. I internasjonale sammenligninger er det derfor vanlig å se bort fra petroleumsskatteinntektene.  

Målt som andel av BNP er skattenivået i Norge om lag som i Tyskland når vi ser bort fra petroleumsskatteinntektene. I om lag 2/3 av landene i OECD er skattenivået lavere enn i Norge, men skattenivået er generelt relativt høyt i Skandinavia, og skattenivået i Norge er lavere enn i Danmark, Sverige og Finland.

Fig. 2.1
Tax-to-GDP ratios by country in 2016 Foto:OECD

Bidrar skatt til inntektsutjevning?

Skatt bidrar til inntektsutjevning, men i enkelte land er utjevningen gjennom skattesystemet svært liten. Med unntak av i Israel er den utjevningen som skjer via overføringer langt mer effektfull enn den gjennom skattesystemet.  

Fig. 1.11
Market Iicome, post-transfer and disposable income Gini coefficient. Foto:oecd