Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

1 Gowing for Growth

Fem tiltak for vekst og velstand i Norge

OECD har nylig lagt frem sin årlige rapport «Going for Growth». For hvert medlemsland velger OECD ut fem områder de mener landet bør prioritere i sin innsats for å bedre den økonomiske veksten.

Produktivitet med og uten olje

Norge er blant de land i verden med høyest levestandard, men den økonomiske veksten har avtatt de senere år. Også i andre land med høy levestandard har veksten vært lav og avtakende, men veksten har falt mer markant i Norge. Sammenligner vi oss med andre velstående land, taper vi terreng.

Norge er en oljenasjon, og bruttonasjonalproduktet per innbygger er sterkt påvirket av om det måles med eller uten olje. Oljeutvinning krever få ressurser i forhold til den verdien oljen har på verdensmarkedet. Produktiviteten i oljeutvinningen er derfor mye høyrere enn i andre næringer. Figuren nedenfor viser verdiskapningen per innbygger i Norge i forhold til andre land i den øvre halvdel av inntektsskalaen i OECD. Tar vi med oljeinntektene (stiplet blå linje) har Norge i hele perioden fra 1991 og frem til 2018 hatt en verdiskaping per innbygger som ligger 30-40 prosent over gjennomsnittet i den øvre halvdelen av inntektskalaen i OECD.

Når oljen er hentet opp, har vi tappet denne inntektskilden én gang for alle. Skal vi sammenligne yteevnen i norsk økonomi med yteevnen i andre økonomier, er det derfor vanlig å se bort fra oljeinntektene. Den vanligste måten å gjøre dette på, er å se på verdiskapingen i Fastlands-Norge. Et slikt mål på verdiskapningen i Norge undervurderer til en viss grad hvor stort forbruk vi kan ha i årene framover, siden vi også kan finansiere noe av vårt konsum ved hjelp av de inntektene vi får fra oljefondet.

 

GDP per capita

 

Først på 2000-tallet «tok det av» i Fastlands-Norge, slik at vi kan si at Norge klart tilhører de mer velstående land i OECD også når vi ser bort fra de direkte oljeinntektene og avkastningen fra oljefondet. De senere år har verdiskapningen per innbygger i Fastlands-Norge ligget relativt stabilt 8-10 prosent over gjennomsnittet for øvre halvdel av OECD, men med en viss nedadgående trend.

Den nedadgående trenden i produksjonen i Fastlands-Norge i forhold til de andre økonomiene vi her sammenligner oss med, skyldes ikke lavere produktivitetsvekst. Tvert imot viser figuren at produktivitetsnivået per time arbeidet har vokst mer i Norge enn i de andre landene. OECDs statistikk viser også at vi har fått mer kapital per arbeider, men at utnyttelsen av tilgjengelig arbeidskraft har falt i perioden 2012-18.

OECDs fem forslag

Over tid vil norsk økonomisk vekstevne avhenge av hvordan vi utnytter vår arbeidskraft og kapital. I «Going for Growth 2019» har OECD pekt ut fem områder de mener norske myndigheter bør prioritere for å øke verdiskapingen i norsk økonomi. Tiltakene spenner vidt, men har det til felles at de tar sikte på å bedre bruken av arbeidskraft eller kapital. På flere av områdene peker OECD på at det allerede er gjennomført viktige reformer, men at det er behov for fortsatt innsats. De fem områdene er:

1. Skatt

OECD tilrår en lavere skattebyrde og større vektlegging av indirekte skatter (bl.a. på fast eiendom) og mindre rom for skatteplanlegging og skatteunndragelser.

 

2. Utdanning

OECD peker på at norske elever på videregående skolenivå har middelmådig læringsresultater, og at frafallsprosentene på yrkesfag, høyskoler og universiteter er relativt høye. Ulike tiltak anbefales, bl.a. å redusere antall skoler og å knytte offentlig støtte til studenter tettere opp mot fullføring av studier.

3. Tidligpensjonering

OECD mener sykelønn og uførepensjon fortsatt er en vei til tidlig pensjonering. OECD advarer mot å utvanne igangsatte reformer for å stimulere til yrkesaktivitet. Innstramning i sykelønn- og uførepensjonsordningene anbefales også.

4. Landbruk

Den betydelige skjermingen av landbrukssektoren fra utenlandsk konkurranse motvirker effektiv bruk av arbeidskraft og kapital, og er en lite effektiv bruk av offentlige utgifter. OECD tilrår en gradvis reduksjon av importavgiftene og overføringene over offentlige budsjetter til landbruket, og at sammenhengen mellom offentlig støtte og hensyn til bevaring av kultur og miljø tydeliggjøres. 

5. Transport

Mange transportprosjekter igangsettes tross en dårlig økonomisk begrunnelse. OECD tilrår at det legges større vekt på økonomiske kriterier ved igangsetting av transportprosjekter, og at det innføres bedre tiltak for å motvirke kostnadsoverskridelser.