Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Health at a Glance 2018

Europas helsetilstand

Rapporten Health at a Glance for 2018 er inndelt i ulike regioner, og med en egen rapport som analyserer helsevesenet og innbyggernes helse i Europa. Rapporten er utgitt av OECD og Europakommisjonen i fellesskap. I tillegg til nøkkeltall for utgifter og risikofaktorer har rapporten to temakapitler, der det ene handler om psykisk helse og det andre om effektivisering i helsesektoren.

Psykiske helseproblemer koster Europa dyrt

Psykiske helseproblemer som angst, depresjon og negative følger av alkohol- og narkotikamisbruk angår mer enn 20% av befolkningen i Europa hvert år, det vil si om lag 84 millioner mennesker. I tillegg til den negative effekten på folks velvære, anslår rapporten de totale kostnadene for psykiske helseproblemer til over 600 milliarder euro, eller mer enn 4% av BNP, i de 28 EU-landene.

Av dette er 190 milliarder euro (eller 1,3% av BNP) direkte utgifter til helsevesenet og 170 milliarder euro (1,2% av BNP) er utgifter til sosiale støtteordninger. 240 milliarder euro (1,6% av BNP) representerer indirekte kostnader for arbeidsmarkedet på grunn av lavere sysselsetting og produktivitet.

Sløsing i helsesektoren

Det engelske begrepet som brukes i rapporten er «wasteful spending», som vi oversetter til sløsing på norsk. Rapporten viser beregninger på at opptil en femtedel av helseutgiftene i Europa er sløsing og at disse midlene kan brukes på bedre måter uten å redusere kvaliteten på helsetjenestene. Eksempler på sløsing er unødvendig testing og behandling av pasienter og overforbruk av reseptbelagte medikamenter.

Videre viser rapporten at over 37 millioner sykehusdøgn årlig kunne vært unngått for pasienter med fem typer kroniske lidelser: høyt blodtrykk, diabetes, astma, KOLS og kronisk hjertesvikt, dersom man hadde arbeidet bedre med forebyggende tiltak og med helsetjenester utenfor sykehusene.

Andel potensielt unngåelige sykehusinnleggelser for fem typer kroniske lidelser

Svakere økning i forventet levealder

Forventet levealder var gjennomsnittlig 81 år i de 28 EU-landene i 2016. Spania og Italia har høyest forventede levealder blant EU-land, med 83 år i 2016, mens Bulgaria, Latvia, Litauen og Romania har lavest med om lag 75 år. Forventet levealder for kvinner er gjennomsnittlig om lag 5 ½ år lenger enn for menn.

Forventet levealder for kvinner og menn

Økningen i forventet levealder som vi har sett over flere tiår har avtatt, særlig i vesteuropeiske land. Tidligere har en kraftig reduksjon i dødsfall forårsaket av hjerte- og karsykdommer bidratt til økningen i forventet levealder. Denne reduksjonen har avtatt i de senere årene, noe som antagelig er knyttet til et økende nivå av fedme og diabetes i befolkningen. I noen land har det også vært en økning i antall dødsfall blant eldre forårsaket av influensa enkelte vintre.

Rapporten viser også at det er store forskjeller i forventet levealder sett i forhold til sosioøkonomisk bakgrunn målt ved utdannings- og inntektsnivå. For eksempel viser tall fra Frankrike i perioden 2012-16 at menn på 35 år med høy inntekt har 8 år lengre forventet levealder enn menn på samme alder med lav inntekt.

Røyking

Rapporten inneholder også data når det gjelder risikofaktorer for helse, så som røyking, alkoholforbruk, overvekt og luftforurensing.

Røyking er den største unngåelige helserisikoen i EU og den viktigste årsaken til for tidlig død, med over 300 000 dødsfall per år. Rundt halvparten av røykere dør i gjennomsnitt 14 år før de når forventet levealder. Andelen daglige røykere varierer kraftig mellom europeiske land og mellom kjønn.

Her kan du finne hele rapporten OECD Health at a Glance 2018: Europe