Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Health at a Glance c

Europas helsetilstand 2020: Fokus på pandemihåndtering og luftkvalitet

Årets utgave av Health at a Glance har naturlig nok covid-19 som hovedtema, og analyserer hvor godt rustet helsesystemene i Europa var for pandemien og hvilke konsekvenser den så langt har hatt. OECD slår fast at pandemien har synliggjort og forsterket en rekke allerede eksisterende svakheter i vestlige helsesystemer. Til tross for at det i mange år har vært mye snakk om at helse bør ses på som en investering heller enn en ren utgift, har politikken endret seg lite. Det generelle bildet er fortsatt at størstedelen av helseutgiftene brukes kurativt og ikke forebyggende.

Det har vært mye diskutert hvorvidt rapporterte tall på antall smittede og døde som følge av covid-19 er representative, både fordi land har ulike måter å registrere smittede og døde på, og fordi testkapasiteten var lav i den første fasen av pandemien våren 2020. Noen land, inkludert Belgia og Sverige, rapporterer for eksempel antatte dødsfall av covid-19 og ikke bare bekreftede. Rapporten sier man kan anta at antall dødsfall som følge av covid-19 er underrapportert i flere land. Ved å se på tall fra mars-juni 2020 for overdødelighet (excess mortality)[1] får vi et bredere bilde, også over indirekte dødsfall. For eksempel kan dette inkludere eventuelle dødsfall som følge av at pasienter med andre sykdommer har fått manglende behandling i samme tidsrom, eller at antall dødsfall også kan ha blitt redusert som et resultat av færre trafikkulykker og arbeidsulykker som følge av nedstenging av samfunnet og økt bruk av hjemmekontor.

Ved å se på tallene for overdødelighet fastslår OECD at det overordnede bildet av hvordan land har blitt ulikt rammet av pandemien stemmer overens med det som har blitt rapportert: land som hadde mange dødsfall og stor belastning på helsevesenet våren 2020 viser også en overdødelighet sammenlignet med foregående år: Spania og Storbritannia rapporterte de høyeste tallene for overdødelighet mellom mars og juni 2020 med over 950 flere dødsfall per million innbyggere, fulgt av Italia, Belgia, Nederland, Sverige og Frankrike (mellom 400 og 750 flere dødsfall per million innbyggere). Tolv land hadde under 100 flere dødsfall per million innbyggere, inkludert åtte land med negative rater (færre dødsfall mellom mars og juni 2020 sammenlignet med tidligere år): Bulgaria, Kroatia, Latvia, Ungarn, Island, Norge, Romania og Slovakia. Alle disse landene hadde også relativt få rapporterte dødsfall som følge av covid-19 i den første fasen. Imidlertid ser det ut til at flere land i Øst-Europa ser større konsekvenser av pandemien i andre fase høsten 2020.

Nesten alle europeiske land innførte tiltak som stenging av barer, butikker, restauranter og skoler samt reiserestriksjoner våren 2020. Sverige trekkes frem som det landet som ikke innførte slike tiltak i stor grad, noe som også vises i tabellen nedenfor over befolkningens reduserte mobilitet i perioden mars-mai 2020 (sammenlignet med normalsituasjon).

Reduksjon i befolkningens mobilitet mars-mai 2020

Rapporten dokumenterer på nytt at pandemien har forsterket sosiale ulikheter i samfunnet. Fattigere mennesker som lever i mindre velstående områder og etniske minoriteter er overrepresenterte blant de som er berørt av krisen. Mennesker med svak sosioøkonomisk bakgrunn har et akkumulert risikobilde som gjør at de er mer utsatt for sykdom og død som følge av covid-19. Statistisk sett har de dårligere helse, høyere risikofaktorer som overvekt, og kan også ha dårligere tilgang til helsetjenester i flere land. Mange steder har også utilstrekkelig informasjon på minoritetsspråk gjort det vanskeligere for noen minoritetsgrupper å navigere i helsesystemet. De er også ofte mer eksponert for viruset ved at de ikke har arbeid som kan gjennomføres hjemmefra, for eksempel innen helsevesenet, transport- og dagligvarebransjen, og de bor ofte flere sammen på mindre plass.

OECD fastslår at sammenhengen mellom disse sammensatte sosiale variablene og dødsfall som følge av covid-19 må få større oppmerksomhet, og at universell tilgang til helsetjenester er en forutsetning for å bedre tilgangen for sårbare grupper. Tiltak må også rettes mot mer forebygging, og må innrettes bredt for å redusere sosial og økonomisk ulikhet.

Luftkvaliteten har blitt bedre i Europa, men forurensingen er fortsatt for høy i mange land og byer

Disse samme gruppene i befolkningen er også mer utsatt for luftforurensing, som er det andre temakapittelet i årets utgave av Health at a Glance. Luftforurensing er den største miljømessige risikofaktoren for helse i Europa og på verdensbasis. Selv om nivået av luftforurensing er redusert i de fleste europeiske land de siste 20 årene, er det fortsatt over Verdens helseorganisasjons (WHO) grenseverdier i de fleste land, og særlig i store byer i sentral- og øst Europa. Rapporten slår fast at mellom 168 000 og 346 000 for tidlige dødsfall i EU kan tilskrives luftforurensing av svevestøv. Økonomiske og velferdsmessige tap som følge av luftforurensing er betydelige, og beregnes til 600 milliarder euro i 2017, tilsvarende 4.9% BNP i EU som helhet. Tapene er beregnet både på grunnlag av dødsfall, men også lavere livskvalitet, lavere produktivitet og høyere helseutgifter.

Reduksjon av svevestøv (PM2.5) per innbygger mellom 2005 og 2017

Årlig konsentrasjon av svevestøv (PM2.5) i atmosfæren er redusert, men er over WHOs grenseverdier i de fleste europeiske hovedsteder

 

Ellers inneholder rapporten et omfattende antall indikatorer på ulike deler av helsesystemet, så som utgifter til og ressurser i helsevesenet, forventet levealder i europeiske land, kosthold, barns helse, mental helse og mye mer.

Du kan lese hele rapporten her: Health at a Glance: Europe 2020

 

[1] Overdødelighet/excess mortality: et mål på antall dødsfall, uavhengig av årsak, som overstiger hva som normalt forventes for en spesifikk periode av året. I denne rapporten er overdødelighet målt ved å sammenlikne totalt antall dødsfall i perioden mars-juni 2020 med gjennomsnittet for samme tidsperiode over de siste fem årene (2015-19).