Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Education at a glance

Education at a Glance 2020: Fokus på yrkesfag

Årets utgave av Education at a Glance har fag- og yrkesopplæring som hovedtema. Dette er en del av utdanningssektoren som har stor variasjon mellom OECD-landene, og som det er ekstra utfordrende å sammenligne mellom land. Eksperter fra medlemslandene har jobbet lenge med å videreutvikle indikatorer som kan gi meningsfulle analyser på tvers av land.

I tillegg har rapporten som vanlig et stort antall indikatorer på finansiering, deltakelse og gjennomføring i utdanningssystemet på alle nivåer, fra barnehage til høyere utdanning. Data er innrapportert før koronapandemien, men rapporten har med analyser av konsekvensene av tiltakene som ble gjennomført for å stanse smittespredning. OECD peker også på noen utvalgte indikatorer som blir særlig viktig å følge med på fremover, blant annet potensiell negativ utvikling i nivået på offentlig finansiering av utdanning, lavere internasjonal studentmobilitet og fare for økt arbeidsledighet blant unge voksne.

Fag- og yrkesopplæring er en viktig del av videregående opplæring i de fleste OECD-landene. I gjennomsnitt tar 42% av elevene på videregående i OECD-landene yrkesfag, mens andelen er høyere i Norge med 49%. Fullføringen (på normert tid) er noe lavere i Norge enn gjennomsnittet, men har økt de siste årene.

Fag- og yrkesopplæring varierer svært mye mellom land når det gjelder organisering, nivå og lengde på utdanningen, grad av samarbeid med arbeidslivet, om det er staten eller private aktører som har hovedansvar for utdanningen, og om det er muligheter for å gå videre til høyere utdanning. Det er også store variasjoner i mulighetene på arbeidsmarkedet. Norge, Sverige og Island har de høyeste sysselsettingsratene for unge voksne med yrkesfag med over 90%.

 

Andel elever i yrkesfaglig utdanning, etter utdanningsprogram (tall fra 2018)

Andel elever i yrkesfaglig utdanning, etter utdanningsprogram (tall fra 2018)

 

OECD skriver at mange opplever yrkesfag som viktigere nå enn før pandemien. Yrkesfaglige utdanninger har fått mer synlighet og samfunnet har fått økt oppmerksomhet om viktigheten av ulike yrkesfag, som helsefagutdanninger, yrker innenfor teknisk og industriell produksjon og i transportsektoren. Samtidig er det fare for at elevene på yrkesfag mistet mer opplæring enn andre fordi bedrifter var stengt og praktisk opplæring er vanskelig å få til digitalt. Mange kan også stå i fare for å miste læreplasser fordi bedrifter har måttet stenge, spare penger og si opp ansatte. Dette er særlig synlig i service- og transportsektoren. Mange land må derfor ha ekstra oppmerksomhet på denne delen av utdanningssystemet fremover, både for de unge det gjelder og fordi koblingen til arbeidsliv og økonomisk aktivitet er avgjørende.

Universiteter og høyskoler ble også stengt denne våren, og studentene gikk over til digital undervisning. En spesiell konsekvens i høyere utdanning var at internasjonal studentmobilitet nærmest stoppet opp i denne perioden. Mer enn 3,9 millioner utenlandske studenter i OECD-landene ble påvirket av tiltakene som ble iverksatt denne våren, og for mange land og universiteter som har mange utenlandske studenter som betaler høye skolepenger, har virkningene blitt svært negative, og kan bli langvarige.

Det er store variasjoner mellom land både når det gjelder hvor mange som studerer i utlandet, og hvor mange utenlandske studenter som studerer i landet. Andelen som tar høyere utdanning i et annet land enn hjemlandet er gjennomsnittlig 2% i OECD-landene, men mye høyere i land som Australia, Luxemburg og New Zealand, med mer enn 20%. I Norge er det 6% av studentene som studerer i utlandet.

Andelen utenlandske studenter i Norge er lavere enn OECD-snittet på bachelor- og masternivå, men høyere og omtrent som snittet på doktorgradsnivå.

 

Tabell: Andelen utenlandske studenter i høyere utdanning, etter nivå (tall fra 2018)

Andelen utenlandske studenter i høyere utdanning, etter nivå (tall fra 2018)

 

Ellers er det liten endring i de fleste indikatorene i Education at a Glance fra år til år, og Norge ligger høyt på mange av dem, som for eksempel et generelt høyt utdanningsnivå i befolkningen og høy offentlig finansiering og høy deltakelse på alle utdanningsnivåer, fra barnehage til voksenopplæring.

Hvis du vil lese mer:

OECDs blogginnlegg om Education at a Glance 2020

Hele rapporten Education at a Glance 2020

Country note Norway

Temanotat om konsekvensene av pandemien knyttet til utvalgte indikatorer

Kunnskapsdepartementet om Education at a Glance 2020