Education at a Glance – verdens beste utdanningsstatistikk

9.26 EDU.PNG

2017-utgaven av Education at a Glance (EAG) ble publisert 12. september. Publikasjonen er en pålitelig og viktig kilde til statistikk for alle som er interessert i utdanningsfeltet og i å vite mer om hvordan Norge gjør det sammenlignet med andre land.

Rapporten er på 450 sider og analyserer utdanningssystemene til de 35 OECD-medlemslandene og flere partnerland.

Her kan du finne en mengde statistikk om ressursbruk, deltakelse i og gjennomføring av utdanning, i tillegg til indikatorer på læringsresultater. Mange indikatorer er med hvert år, og mange av dem endres lite fra år til år, men det er alltid med noen nye analyser. I år inneholder EAG blant annet nye analyser av hvilke fag unge mennesker velger å studere (field of study).

For eksempel viser rapporten at den største andelen kandidater i de fleste OECD-land fullfører en grad i økonomi- og administrasjonsfag og jus. Unntakene er for eksempel Korea og Portugal, der den største andelen studenter blir uteksaminert fra ingeniørfag, industri- og byggfag. I Belgia, Danmark, Finland, Norge og Sverige er det flest som tar en utdanning i helse- og velferdsfag.

I de fleste land er naturfag, teknologifag, ingeniørfag og matematikk mindre populært. I halvparten av OECD- og partnerlandene er den samlede andelen av studenter uteksaminert fra disse fagfeltene lavere enn andelen studenter som har fullført en grad i økonomi, administrasjon eller jus. Færre enn 5% av nye studenter velger å studere informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samtidig som dette fagfeltet har høyest sysselsettingsgrad i OECD-landene.

Nytt i år er det også at rapporten inneholder et eget kapittel om FNs bærekraftsmål, som viser hvor OECD-landene står med hensyn til å oppfylle målene om god utdanning for alle innen 2030.

Både Norge og de øvrige OECD- og partnerlandene er velstående land som i stor grad har oppnådd delmålene som gjelder infrastruktur i skolen og universell tilgang til grunnleggende opplæring. For eksempel har de fleste OECD-land lovfestet 10-årig obligatorisk grunnskole, og andelen 15-årige elever som har tilgang til datamaskin med internett er 100% i Norge og 97,8% i OECD.

Norge har bedre resultater enn OECD-området som helhet for indikatorene som måler læringsutbytte, andel av befolkningen med høyere utdanning, voksnes deltakelse i opplæring og voksnes språk- og tallforståelse. I Norge går nesten alle barn i barnehage, og vi skiller oss spesielt ut ved at en stor andel av 2-åringene går i barnehage. 91% av 2-åringene i Norge går i barnehage, mens gjennomsnittet i OECD er 39%. Bare på Island er andelen 2-åringer i barnehage høyere enn i Norge.

Rapporten viser også at Norge er ett av de landene der elevenes sosioøkonomiske status har minst å si for elevenes prestasjoner. Estland, Finland og Canada er de tre landene der elevenes sosioøkonomiske status har minst å si.

 

Kilde: OECD, Education at a Glance 2017

De største utfordringene både for Norge og andre OECD-land handler om at for mange ikke fullfører videregående opplæring, og at mange elever opplever at de blir mobbet. Det gjenstår også en del for å heve statusen til læreryrket i mange land. Dette er altså utfordringer som Norge deler med mange andre land, og OECD er en organisasjon der medlemslandene kan møtes for å diskutere erfaringer og hvilken politikk og tiltak som kan gjennomføres for å oppnå forbedringer.

Som ved all internasjonal sammenligning er det viktig å være klar over at både ulikheter i hvordan utdanningssystemene er bygget opp og ulikheter i hvordan statistikken samles inn kan medvirke til å forklare forskjeller. I Education at a Glance finnes mange forklaringer til statistikken som gir nødvendig kontekst når vi skal sammenligne mellom land.

OECD sine nettsider kan du finne hele publikasjonen med mange analyser, visuelle fremstillinger og mer teknisk informasjon.

Kunnskapsdepartementet sine nettsider kan du finne et lengre sammendrag av EAG på norsk.