Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ine Eriksen Søreide, Per Egil Selvaag og Siv Jensen

Digitalisering i fokus på OECDs ministerrådsmøte

Finansminister Siv Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide drøftet den digitale overgangen med sine kolleger i OECD under ministerrådsmøtet i Paris 22.-23. mai 2019.

Tittelen på årets møte var «Harnessing the digital transition for sustainable development: opportunities and challenges». Ministrene drøftet hvordan en kan utforme politiske strategier som tar bedre i bruk mulighetene som ligger i den digitale overgangen, særlig innenfor områder som helse, utdanning, utvikling, klima og miljø. Politikken må samtidig håndtere utfordringene digitaliseringen bringer med seg for privatliv og personvern, forbrukerbeskyttelse, rettferdige konkurransevilkår og digital sikkerhet. En av konferansens viktigste leveranser var godkjenningen av rådsanbefalingen om kunstig intelligens (Recommendation of the Council on Artifical Intelligence) som blant annet inkluderer prinsipper for ansvarlig forvaltning av kunstig intelligens.

Slovakia ledet konferansen og statsminister Peter Pellegrini oppfordret i åpningsinnlegget til «digital humanisme», der mennesker settes i sentrum av den digitale overgangen.

Finansminister Siv Jensen deltok på konferansens første dag, og holdt et av hovedinnleggene i plenumssesjonen om skatteutfordringer knyttet til den digitale økonomien. Her viste hun til viktigheten av å komme frem til en felles, konsensusbasert løsning for skattlegging av digitale selskap innen 2020. Finansministeren deltok også i en sesjon som diskuterte konkurransepolitikk.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt et av hovedinnleggene i en av sesjonene om digital innovasjon for å nå bærekraftsmålene. Hun la vekt på viktigheten av at det digitale gapet tettes og at bærekraftsmålene ikke kan oppnås uten at ny teknologi og digitalisering tas i bruk.

Ine Eriksen Søreide

Utenriksministeren fremhevet viktigheten av OECDs analyser for handelsdiskusjonene i Genève. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Hun presiserte også at privat sektor og innovative løsninger er viktig for finansieringen av den digitale overgangen. Handel sto også på programmet, og utenriksministeren deltok på en plenumssesjon om handel i den digitale tidsalderen, et frokostmøte i «Ottawa-gruppen for WTO-reform», samt et uformelt WTO-ministermøte som ble holdt i tilknytning til OECD-ministermøtet. I tillegg hadde hun en rekke bilaterale møter, inkludert med Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian.

Selv om OECDs medlemsland i stor grad er enige om mange av mulighetene og utfordringene ved digitalisering, endte man etter mange forhandlingsrunder likevel opp med en svært kortfattet og teknisk ministererklæring. Dette først og fremst fordi USA og EU ikke kunne enes om enkelte av formuleringene, i all hovedsak knyttet til klima og handel. Slovakia oppsummerte konferansen med en formannstekst. Den omfatter de punktene medlemslandene står samlet om, men inkluderer også formuleringene som det store flertall av medlemmene ønsket i ministererklæringen, men som ikke var akseptable for alle.