Det er for billig å slippe ut karbondioksid

Mange økonomer mener avgifter i større grad bør benyttes for å redusere utslippet av klimagasser til atmosfæren. OECDs oversikter viser imidlertid at det er for billig, og svært mye for billig i mange land.

Utslipp av klimagasser kan reduseres på flere vis. For klimaeffekten er virkemiddelet irrelevant. Økonomer mener gjerne at virkemidlene likevel ikke er likeverdige. Prising av utslipp er en metode mange økonomer foretrekker, fordi den etter deres mening er mer effektiv enn alternative virkemidler. Effektiviteten tilskrives særlig at avveiningene om hvordan utslippene konkret skal reduseres flyttes fra politiske og byråkratiske prosesser til markedet.

OECD anslår at de negative eksternalitetene pr tonn karbongass tilsvarer om lag 30 euro. Av de 42 landene som er med i OECD eller G20, når ingen opp til en beregnet avgift på 30 euro, og de færreste har en avgift som utgjør halvparten av de reelle kostandene ved utslippene. I disse sammenligningene er utgifter til kjøp av utslippskvoter medregnet. Minst er gapet mellom reelle kostander og avgifter i Sveits, Luxemburg og Norge, hvor alle har en pris på utslippene som utgjør mer enn 60 prosent av den reelle kostnaden ved utslippene. Det er imidlertid tegn til bedring i mange land.

Carbon emissions