Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Global BNP 1990-2021

Den økonomiske utviklingen

Koronapandemien har utløst et tilbakeslag i verdensøkonomien uten sidestykke i moderne tid skriver OECD i sin seneste rapport om utsiktene for verdensøkonomien. Verdensøkonomien har nådd en foreløpig konjunkturbunn, men oppgangen vil bli langsom. Oppgangen kan bli avløst av nye tilbakeslag. En ny smittebølge kan utløse et slikt tilbakeslag. Når de mest inngripende tiltakene avvikles vil effektiv smittesporing være avgjørende både for å redusere de menneskelige lidelsene som vil følge av en eventuell ny smittebølge og for å redusere faren for et nytt kraftig tilbakeslag i økonomien.

Det kraftigste tilbakeslaget i verdensøkonomien i moderne tid

Da OECD la frem sin interimrapport over verdensøkonomien tidlig i mars advarte de mot at de lokale utbruddene av covid-19 i Kina kunne få alvorlige globale konsekvenser dersom de spredte seg globalt. Godt og vel tre måneder senere slår OECD fast at korona har utviklet seg til en pandemi som i løpet av 2. kvartal fikk enorme konsekvenser for global helse og økonomi.

Smitte, smittevern og økonomisk aktivitet henger sammen

Koronaviruset er svært smittsomt og tiltak er nødvendige for å unngå at et flertall av befolkningen over tid skal bli smittet. Summen av de tiltakene som har blitt satt i verk for å forhindre en ukontrollert spredning (slå ned-strategier) har bidratt til det økonomiske tilbakeslaget i 2. kvartal. I 2.   kvartal ble omfattende offentlige smitteverntiltak gjennomført i mange land. Tiltakene rettet seg både mot offentlig og privat sektor. Mange land er nå i ferd med å gå inn i en fase med mindre omfattende offentlige tiltak (hold nede-strategier).

Tilgjengelige data tyder på at det økonomiske tilbakeslaget i 2. kvartal var noe sterkere i land hvor myndighetene har innført mer omfattende smitteverntiltak enn i land med mindre omfattende tiltak fra myndighetene. Det er stor usikkerhet om hvordan økonomiene responderer på overgangen fra slå ned-strategier til mindre restriktive hold nede-strategier. Én av årsakene er at sammenhengen mellom pålagte og frivillige tiltak er kompleks. Når de omfattende slå-ned tiltakene avvikles, må risikoen for nye kraftige tilbakeslag motvirkes gjennom effektivt, løpende smittevern i form av en hold nede-strategi.

Global BNP 2019-2021

Økt usikkerhet i husholdningene svekker oppgangen

Økonomisk risiko i husholdninger og foretak er den viktigste årsaken til at OECD bare forventer en svak oppgang i den økonomiske aktiviteten også om vi unngår en ny smittebølge. I 2. kvartal ble husholdningenes tap av arbeidsinntekt i stor grad motvirket av økte overføringer fra staten, men OECD forventer at usikkerhet om framtidig jobb og inntekt bidrar til lavt konsum og økt forsiktighetsmotivert sparing i tiden fremover. Utsiktene til lavere etterspørsel fra husholdningene svekker investeringslysten i foretakene. Særlig lav etterspørsels- og investeringsaktivitet ventes i næringer som forbindes med høy grad av fysisk kontakt eller reising.

Tap av arbeidsplasser og arbeidsledighet som følge av koronakrisen

Utviklingen i Norge

OECD forventer en økonomisk utvikling i fastlands-Norge om lag på linje med – men noe svakere enn - utviklingen i verdensøkonomien. Også i norsk økonomi forventer OECD at fallet i private inntekter og etterspørsel delvis motvirkes av offentlige overføringer og økt offentlig etterspørsel.

Politikkanbefalinger

De offentlige tiltakene som ble innført i følge med slå ned-strategiene var svært omfattende. Tiltakene har redusert inntektsfallet i husholdninger og foretak, men svekket offentlige finanser.

På kort sikt – og så lenge befolkningen ikke er vaksinert – bør den økonomiske politikken balansere hensynene til økt aktivitet og omstilling. OECD peker i den sammenheng på at enkelte av de tiltakene som ble gjennomført i utbruddets første fase kan stimulere eksisterende strukturer og hindre omstilling og vekst. For Norges del peker OECD på at den lave oljeprisen også kan tilskynde omstilling i retning av en mer grønn økonomi.

Under enhver omstendighet vil et effektivt smittevern som forhindrer at lokale utbrudd sprer seg til større områder være nødvendig for at den økonomiske politikken skal fungere etter sin hensikt, understreker OECD.