Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Risks that matter bigger

Bekymringer for fremtidig velferd

Frykt for å bli syk eller ufør. Utfordringer med å få endene til å møtes. Mangel på nok penger i alderdommen. Folk på tvers av OECD-landene er bekymret for sin økonomiske trygget.

Bekymringer for fremtiden

I 2018 gjennomførte OECD en spørreundersøkelse for å forstå bedre hvilke bekymringer folk har for fremtiden og lære hva de forventer av morgendagens sosialpolitikk. Undersøkelsen dekket 21 av medlemslandene og 22 000 personer deltok. Resultatene står oppsummert i publikasjonen Risks that Matter. Den viser at på tvers av landene er frykten for å bli syk/ufør eller for å ha utfordringer med å få endene til å møtes, til tross for å være i arbeid, kortsiktige hovedbekymringer blant de spurte (se figur 1.1.). I et langsiktig perspektiv, står frykten for mangel på økonomisk stabilitet i alderdommen øverst (se figur 1.3.).

Selv om myndighetene i OECD-landene i snitt bruker mer enn 20% av BNP på sosiale tjenester og velferd, så er folk i stor grad misfornøyd med dagens ulike systemer. Et flertall av de spurte mener at myndighetene ikke vil kunne tilby et tilfredsstillende sikkerhetsnett dersom de mister inntekt som følge av arbeidsledighet, sykdom eller alderdom. Nærmere to-tredeler ønsker at myndighetene gjør mer for å sikre deres sosiale og økonomiske velferd. Et av problemene er manglende tro på at velferdssystemene er rettferdige. Nesten 60% av de spurte mener at de ikke mottar nok ytelser i forhold til hvor mye de skatter. I gjennomsnitt, på tvers av landene, synes 68% at myndighetene bør skattlegge de rike mer enn i dag for å kunne gi mer støtte til de med færre ressurser.

Forsiktig optimisme i Norge

Sammenlignet med deltakere i de andre landene, er nordmenn relativt fornøyd med hvordan dagens norske velferdssystem er satt opp. 43% av nordmenn mener de mottar en rettferdig andel ytelser basert på hvor mye de betaler i skatt og andre bidrag. Dette er langt over snittet på 19% på tvers av OECD-landene. Dessuten mener kun 30% av nordmenn, i motsetning til OECD-gjennomsnittet på 60%, at myndighetene ikke tar hensyn til deres synspunkter når de utformer og reformerer trygdesystemet (se figur 1). Skepsisen er mindre enn i noe annet land. Nordmenn er også positive sammenlignet med respondenter i de andre landene på spørsmål om deres syn på tilgang til ytelser ved behov (se figur 2).

Samtidig mener litt over halvparten (53%) av de spurte at norske myndigheter bør gjøre mer for å sikre deres økonomiske og sosiale sikkerhet. I tråd med resultatene i alle de andre OECD-landene, er pensjon på lang sikt den største bekymringen for nordmenn. (figur 1.3.). Omkring halvparten av respondentene mener norske myndigheter bør øke pensjonsytelsene, selv om dette betyr høyere skattenivå og kutt i andre trygdeytelser. Som i de andre landene, så er det kvinner som bekymrer seg mest for økonomisk usikkerhet i Norge – 51% mot 40% av menn.