Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

The Future of Work

Arbeidsmarkeder i endring

I Employment Outlook 2019 skriver OECD at globalisering og teknologiske endringer stiller arbeidstakerne i medlemslandene overfor raskt skiftende kompetansekrav. Livslang læring kan være nøkkelen til omstilling for den enkelte.

Globalisering og teknologi preger utviklingen

OECD utgir flaggskiprapporter på en rekke ulike områder, og blant disse finner vi OECDs årlige Employment Outlook. 2019 utgaven har fått tittelen «The Future of Work». Rapporten er viet virkningene av globalisering og teknologi, to såkalte megatrender som OECD har viet betydelig oppmerksomhet de senere år. OECD har bl.a. dokumentert at framvoksende økonomier blir mer konkurransedyktige innenfor et bredere vare- og tjenestespekter enn tidligere, slik at konkurranseflatene mellom framvoksende økonomier og avanserte økonomier berører nye grupper av arbeidstakere. Globaliseringen fører også til innvandring, men dette aspektet ved globalisering blir i liten grad drøftet i Employment Outlook.

Teknologiske framskritt endrer produktene som framstilles for markedet så vel som produksjonsmetodene, og det er særlig nye anvendelser av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som preger utviklingen.

Tross at globalisering og teknologiske endringer kan framstå som svært ulike drivkrefter, har de mange av de samme virkningene i arbeidsmarkedene. OECD peker f.eks. på at både globalisering og teknologiske endringer øker risikoen for at arbeidstakere i løpet av yrkeskarriæren blir utdaterte og ender opp uten etterspurte kvalifikasjoner. Behovet for omstilling er økende mener OECD i rapporten, men enkelte grupper med stort behov for omstilling har samtidig lav læring. Økt deltakelse i opplærings- og etterutdanningsprogrammer – særlig for utsatte grupper– er ønskelig. Med vellykkede programmer for utsatte grupper kan man nå langt med begrensede ressurser, mener OECD. Langt fra alle voksenopplæringsprogrammer er imidlertid vellykkede, se neste artikkel.

Faren for teknologiskapt massearbeidsledighet er liten

Teknologiske endringer kan både øke og redusere etterspørselen etter arbeidskraft. En direkte virkning kan være at enkelte arbeidsplasser automatiseres bort, men denne risikoen anses å være noe lavere i Norge enn i mange andre land.

Det betyr ikke at Norge vil bli lite berørt, for automatisering er bare ett av mange utslag i arbeidsmarkedet av teknologisk fremgang, og neppe den mest betydningsfulle. I en nylig publisert rapport anslås at om lag 40 prosent av arbeidsplassene som kom til i OECD-området i perioden 2005-2016 kom til i digitalintensive sektorer. Teknologisk fremgang kan også føre til lavere priser, og frigjort kjøpekraft kan øke etterspørselen etter produkter som ikke er direkte berørt av de teknologiske endringene.

Omstillingen er utfordringen

Omstilling mellom næringer og regioner byr på utfordringer. Noen næringer og regioner vil merke nedgang som følge av globalisering og teknologi, mens andre vil blomstre. Fordelene og ulempene er ikke likelig fordelt. Land uten systemer for å håndtere ulikhetene kan oppleve dypere sosiale skillelinjer, redusert følelse av samhørighet og lavere økonomisk vekst på sikt, advarer OECD.