Akvakultur blir stadig viktigere

På verdensbasis har produksjon av fisk og sjømat fra akvakultur blitt større enn tradisjonell villfangst. Siden 2011 har produksjonen fra OECD-landende økt årlig med 2,1 %. Samtidig har prisøkning vært sterk og verdien av produksjonen har økt med hele 6 % årlig siden 2006. Dette skriver OECD i en ny rapport om fiske og akvakultur.

OECD har nylig publisert en ny utgave av rapportserien om fiske og akvakultur. Rapporten fokuserer på utviklingstrekk i perioden 2015-2016 og dekker 35 land, hovedsakelig OECD-land men også Argentina, Kina, Colombia, Indonesia, Litauen og Thailand. Samlet sett omtales omtrent halvparten av verdens fiske, og det meste av verdens produksjon fra akvakultur, i rapporten.

I følge OECD gjennomføres det generelt god fiskeripolitikk i de landene som er beskrevet. Det gjøres framskritt gjennom reformer for forvaltning av fiskeressursene. Landene har også aktiv politikk for å fremme akvakultur som ansees å representere det største potensialet for produksjon av fisk og sjømat.

Verdens produksjon av fisk og sjømat fra akvakultur er i dag større enn tradisjonelt fiske. På verdensbasis har veksten innen akvakultur vært meget sterk mens den har vært mer moderat i OECD-land hvor produksjonen har økt årlig med 2,1 % siden 2011.

På grunn av høyere priser har verdien av produksjonen i OECD-landene økt med 6 % årlig siden 2006. Prisøkningen forklares med bedre kvalitet, større etterspørsel og vridning av produksjon mot mer verdifulle arter som laks og havabbor (sea bass).

Kina er med meget klar margin vedens største innen sjømat fra akvakultur. Verdien av kinesisk produksjon er nesten 20 ganger større enn Chile som kommer som nummer to blant landene OECD har kartlagt. Norge ligger som nummer tre på listen og etterfølges av Japan. Derifra er det et litt større sprang ned til Korea, jf. figuren nedenfor.

Aquaculture value of production, selected countries and economies, 2015, USD Milions.

       

Source: OECD Fisheries Database

OECD har kartlagt mangfoldet i landenes produksjon og de tre største produsentene Chile, Norge og Japan viser seg å komme veldig forskjellig ut. Verdiskapingen i Norge er nærmest totalt dominert av laks (95 %), Chile havner midt i gruppen av land når det gjelder diversitet mens Japan er i den mest diversifiserte enden der 10 forskjellige arter utgjør 90 %.

Index of diversity of aquaculture production, selected countries or participating economies, 2015. Lower value indicates greater variety of species produced

 

Source: OECD Fisheries Database.

Samtidig som akvakultur preges av vekst er situasjonen for tradisjonelt fiske i OECD-landende preget av nedgang i fangstvolumer. Utviklingstrekket har vart over en lengre periode og fangsten er nå den laveste på nærmere 30 år. OECD forklarer utviklingen med mindre fiskebestander og strengere reguleringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Det skrives i rapporten at det er tegn på at antallet fiskebestander som blir overfisket er i ferd med å gå ned.

Fiskeflåten tilpasser seg endringene i fisket og har gradvis blitt redusert. I følge OECD-data har flåten for de aktuelle landene blitt redusert med 2 % årlig siden 2006. Tall fra de seneste årene indikerer at nedgangen ser ut til å bremse og at fiskeflåten stabiliserer seg.

Her kan du lese rapporten.