praktikantr1.jpg

Praktikantordningen

Studentpraktikantordningen gir innblikk i virksomheten ved en utenriksstasjon og er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Norges faste delegasjon til Europarådet tar inn to praktikanter både vår- og høstsemesteret.

Et praktikantopphold ved delegasjonen i Strasbourg vil gi et godt innblikk i multilateralt samarbeid generelt og mer spesifikt i hvordan Norges interesser fremmes gjennom arbeidet i de styrende organer for Europarådet.

Europarådet har 47 medlemsstater og flere observatører og arbeidsmiljøet utenfor delegasjonen er utpreget internasjonalt. Flere av de øvrige delegasjonene samt rådet selv har også praktikanter for kortere eller lengre opphold og praktikantoppholdet gir mulighet for kulturutveksling så vel som faglig utbytte.

Arbeidet ved delegasjonen følger Europarådets dagsorden og vil derfor veksle mellom faste og dagsaktuelle saker innenfor rådets saksområder, med vekt på menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokratiutvikling.

Praktikantene vil sammen med en utsendt forberede, følge og rapportere fra møter i rådets ulike organer, og da særlig Ministerkomiteen og dens forberedende rapportørgrupper. Dessuten vil praktikantene delta i øvrige arbeidsoppgaver ved delegasjonen.

Vanligvis har den ene praktikanten hatt samfunnsfaglig og den andre juridisk bakgrunn. Førstnevnte har da primært arbeidet med politiske og demokratiske spørsmål. Sistnevnte hovedsakelig med juridiske spørsmål, særlig tilsyn med statenes etterlevelse av sine forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Sosialpakten.

Europarådet ligger i Frankrike og både fransk og engelsk er offisielle arbeidsspråk ved rådet. Franskkunnskaper er derfor en fordel, om ikke et absolutt krav.

Praktikantoppholdet ved delegasjonen har en varighet på fire til seks måneder (høst/vår).

Delegasjonen utlyser praktikantplasser to ganger om året, normalt i mars og oktober.

For generell informasjon om praktikantordningen, se utenriksdepartementets egne nettsider.