EOS.jpg

EØS-midlene

Europarådet er en viktig samarbeidspartner for EØS-midlene og bistår med ekspertise innen sine kjerneområder – menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper.

I tillegg til kunnskaps- og kompetansedeling mellom organisasjonene dekker partnerskapet 18 prosjekter i ni land. Europarådet spiller en viktig rolle for å finne prosjekter i mottakerlandene og bistår særlig med kapasitetsbygging i justissektoren og kriminalomsorgen, kamp mot organisert kriminalitet, forebygging av vold i nære relasjoner og bedring av levevilkårene for romfolk.