Bilaterale forhold mellom Norge og Latvia

Gjennomgang av diplomatiske forbindelser, handel og politisk samarbeid mellom Latvia og Norge

Diplomatiske forbindelser mellom Latvia og Norge ble gjenopprettet 27. august, og ambassaden åpnet 27.11.1991 ved at ambassadør Torbjørn Aalbu overleverte sine akkreditiver til presidenten denne dagen.

Forholdet mellom Norge og Latvia regnes for å være godt. Representanter fra de to landene møtes regelmessig i ulike fora, både på politisk- og embetsnivå. To viktige multilaterale fora er NATO og EØS i tillegg til FN. Under Latvias EU-formannskap våren 2015 ble det gjennomført 18 norske politiske besøk til Riga. President Berzins var på statsbesøk til Norge i mars, midt under formannskapet, noe som understreket de sterke bilaterale relasjonene mellom landene. Også i 2016, da Latvia hadde formannskapet i Nordisk ministerråd ble det gjennomført flere politiske besøk. Norge tok over formannskapet i Nordisk ministerråd fra Latvia i 2017.

Norske firmaer er blant de største utenlandske investorer i Latvia og ca 300 norske firmaer er registrert i landet.

Norge har et omfattende samarbeid med Latvia gjennom EØS-finansieringsordningene. Formålet med ordningene, på overordnet plan, er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter. I perioden 2009-2014 utgjorde støtten til Latvia omlag 73 millioner euro. Viktige programområder er justissektoren, klima, kommunesamarbeid, kulturarv, frivillige organisasjoner, innovasjon innen grønn industri og trepartssamarbeid innen arbeidsliv. En viktig side ved samarbeidet er å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Latvia. Forhandlingene om en ny periode av EØS-midlene begynte i januar 2017.

Latvia og Norge har samarbeidet tett i Meymaneh i Nord-Afghanistan. Norge og Latvia har også et godt bilateralt samarbeid i NATO, og bilaterale øvelser har funnet sted det siste året. Norge hadde fra 1. mai til 1. september 2015 ansvaret for den baltiske luftovervåkningen (BAP).

Kultursamarbeidet mellom Latvia og Norge er utstrakt, og mange norske kommuner har vennskapskommuner i Latvia. Latviernes interesse for Norge er betydelig, og per dags dato bor ca. 10300 latviere i Norge. Dessuten bor det mange norske medisinstudenter i Latvia, særlig i Riga. ANSA i Latvia har over hundre medlemmer her.