Bilaterale forhold mellom Norge og Latvia

Norge og Latvia har et godt forhold. Det brede samarbeidet dekker mange felt, som handel, politikk, kultur, forsvar og EØS-midler.

Diplomatiske forbindelser mellom Latvia og Norge ble gjenopprettet 27. august 1991 og ambassaden i Riga åpnet 27. november samme år ved at ambassadør Torbjørn Aalbu overleverte sine akkreditiver til den latviske president.

Forholdet mellom Norge og Latvia regnes for å være godt. Representanter fra de to landene møtes regelmessig i ulike fora, både på politisk- og embetsnivå. Latvia markerte i 2018 at det er 100 år siden landet erklærte seg selvstendig. Kronprinsparet besøkte Riga i april 2018 og hadde blant annet møter med presidenten, deltok på næringslivsforum og donerte en bokgave fra Norge til «folkets bokhylle» på det latviske nasjonalbiblioteket.

Norske firmaer investerer tungt i Latvia, med rundt 250 bedrifter registrert i landet. I dag er Norge den 8. største investoren i landet. De største norskregistrerte selskapene i Latvia per i dag er: Linstow, Orkla, AMD Holding, Riga Center Holding, DNB, Visma, Gjensidige, Riga Invest, Møllergruppen (bilbutikker) og Reitan Convenience (Narvesenkiosker). Det foregår også betydelig handel mellom landene. I 2020 var Norge Latvias 11. største eksportland og 29. største importland. De siste årene har eksporten fra Norge til Latvia ligget på om lag 1 mrd. NOK, mens importen fra Latvia til Norge har vært rundt 3 mrd. NOK. Metall og tre dominerer i Latvias eksport til Norge.

Norge har et omfattende samarbeid med Latvia gjennom EØS-finansieringsordningene. Latvia har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. Dette har vært et viktig virkemiddel for å styrke relasjonene mellom de to landene. I perioden 2009-14 mottok Latvia 67 mill. euro. I nåværende periode, 2014-2021, er rammen 102 mill. euro. Midlene gir nye samarbeidsmuligheter innen regional og økonomisk utvikling, forskning og utdanning, grønn innovasjon, sivilsamfunn, kriminalomsorg og bekjempelse av økonomisk kriminalitet og klimaendringer.

Forsvar og sikkerhet er viktige temaer i norsk-latviske forbindelser og drøftes jevnlig bilateralt og i NB8-format. Norges forsvarsattaché i Stockholm er sideakkreditert til Latvia. Tidligere har det vært norske offiserer fast stasjonert i Latvia og Norge har de siste årene deltatt med styrker på militære øvelser i Latvia.

Kultursamarbeidet mellom Latvia og Norge er utstrakt, og mange norske kommuner har vennskapskommuner i Latvia. Latviernes interesse for Norge er betydelig, og det bor et femsifret antall latviere i Norge. Samtidig bor noen hundre nordmenn i Latvia permanent eller midlertidig. Blant disse er mellom 150 og 200 studenter, de fleste av dem i Riga og de fleste er medisinstudenter. ANSA i Latvia har over hundre medlemmer.