Ambassaden i Riga søker studentpraktikant

Den norske ambassaden i Riga søker en studentpraktikant for våren 2022. Søknadsfrist er 20.10.2021.

Vi gjør oppmerksom på at reiseråd og restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien kan medføre at oppholdet på kort varsel kan bli utsatt/avlyst eller at arbeidsoppgavene kan endre seg.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Et praktikantopphold ved ambassaden i Riga vil gi en unik mulighet til å få innblikk i en region som er viktig for Norge, i en spennende og historierik by. Ambassaden i Latvia arbeider særlig med sikkerhetspolitikk, NATO, forholdet til Russland, EU, EØS-avtalen, kultur, næringsliv og økonomi.

Arbeidsoppgaver
Målsettingen med praktikantordningen er å gi praktikanten innsikt i internasjonalt arbeid og spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Arbeidet vil omfatte innhenting av informasjon og skriving av rapporter om politiske og økonomiske forhold. Praktikanten får delta på møter og seminarer. Videre vil viktige oppgaver være å oppdatere og skrive saker til ambassadens Facebook-side og hjemmeside (www.norway.no/en/latvia).

Praktikanten vil ellers delta i ambassadens løpende oppgaver, besvare henvendelser fra publikum (på norsk og engelsk), bidra til ambassadens kulturarbeid, tilrettelegge for besøk og arrangementer og bidra til ambassadens administrative og konsulære arbeid.

Kvalifikasjoner
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested
  • Være medlem av folketrygden
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bli tatt i betraktning. I tilfeller der søker har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikant-oppholdet. Gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier eller nettpublisering er ønskelig. De mest aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju.

Betingelser for praktikantoppholdet i Riga:

  • Praktikantoppholdet har en varighet fra 15.01.2022 til 15.07.22
  • Det tilstås et stipend som i dag utgjør ca. NOK 11 500 pr måned til dekning av bo- og levekostnader. Stipend utbetales til norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Riga. Det er mulighet for å leie en leilighet av god standard for oppholdet.
  • Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet. For mer informasjon: https://www.utdanningiverden.no/
  • Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets nettsider og aksepterer betingelsene som omtales der: https://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon sendes til ambassaden via e-post: emb.riga@mfa.no. Søknad og CV skal skrives på norsk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:  Jannicke.Bain@mfa.no

 

Søknadsfrist er 20.10.2021.  

Den norske ambassaden i Riga
E-post: emb.riga@mfa.no
Tlf: +371 67 81 41 00