Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

River Liffey, Dublin

Utlysning studentpraktikant våren 2021

FRIST FOR Å SØKE HAR NÅ UTLØPT!!! Den norske ambassaden i Dublin søker en til to studentpraktikanter for våren 2021. Praktikantoppholdet i Dublin har en varighet på seks måneder og tiltredelse vil være februar 2021. Søknadsfrist er 19. oktober 2020.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir lagt vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene ta del i løpende oppgaver i tilknytning til blant annet kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver. Ettersom ambassaden er relativt liten vil praktikantene få en allsidig opplæring og godt innblikk i ambassadens daglige virksomhet.

Søkere til praktikantplassen må være registrert under utdanning ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. En kandidat som har fullført en bachelorgrad vil bli vurdert dersom vedkommende har planlagt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad. Personer som ikke lenger er i et studieløp, er ikke kvalifisert til å søke.

Det er et krav at søker ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten idligere. Søker må være norsk statsborger og ha medlemskap i folketrygden.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det gis imidlertid stipend til dekning av boutgifter. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, som per juli 2020 er 12750 NOK pr. mnd. Praktikantoppholdet kan i noen tilfeller også kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, se Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.

Praktikanten er selv ansvarlig for utgifter forbundet med opphold og reise til og fra Dublin.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av sosiale medier og IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og økonomi. Tidligere utenlandserfaring og erfaring med arrangementsorganisering teller positivt i vurderingen.

COVID-19

I lys av Covid-19 pandemien er det noe uforutsigbarhet med hensyn til situasjonen våren 2021. Tildeling av praktikantplass er betinget av at situasjonen tillater reise og opphold i Irland. Praktikantoppholdets oppstartstidspunkt og varighet kan videre bli påvirket av covid-19 situasjonen. Pandemien kan også gjøre det nødvendig å gjennomføre deler av praktikantoppholdet hjemmefra.

Søknad med CV, karakterutskrifter og andre relevante vedlegg sendes som en samlet fil til emb.dublin@mfa.no innen søknadsfristen 19. oktober 2020. Søknad merkes med «Praktikant».

Spørsmål om praktikantplassene rettes til ambassaden på epost emb.dublin@mfa.no eller telefon +353 1 662 1800 / +47 23 98 21 00.