Valg i Norge

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge og ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme og Nøtterøy kommune, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Norske borgere i Iran som vil forhåndsstemme bes møte opp i nåværende ambassade i Yassaman street 72, North Dibaji i mellom 09:00 og 15:00, søndag-torsdag. Pga ferieavvikling anbefales det å avtale tid ved å sende en epost til emb.tehran@mfa.no. Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme.

På valgdagen 11. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – inkludert ambassaden i Teheran. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

Forhåndsstemmegivning i utlandet kan foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,

  • vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og

  • vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller

  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller

  • er barn av person som står eller har stått i valgmanntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet, dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Innmelding i valgmanntallet kan gjøres på skjema som er tilgjengelig på Sametingets nettsider (www.sametinget.no).

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Hvem har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2017.

  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å stemme ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune må du være innført i manntallet til Færder kommune på valgdagen.

For mer informasjon om hvordan du avgir din forhåndsstemme i utlandet: https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/stemme-i-utlandet-pa-svalbard-og-jan-mayen/id2554197/