Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Utenriksstasjonen i Jakarta kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av Indonesiske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Indonesia.

Notarius publicus kan kun bekrefte at et norsk dokument er originalt. Dette betyr at ambassaden i Jakarta ikke kan bekrefte eksempelvis originale utenlandske vitnemål.

Legaliseringer

En legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for å gi et utenlandsk dokument rettsvirkning i Norge og norske dokumenter rettsvirkning i utlandet. En legalisering er en bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

Norske utenriksstasjoner og konsulater legaliserer utenlandske dokumenter som skal benyttes i Norge (eksempelvis fødselsattester, dåpsattester og ekteskapsattester mm), mens Utenriksdepartementet, utenlandske ambassader og konsulater i Norge gjør det samme med norske dokumenter som skal benyttes i deres respektive land.

Utenriksstasjonen har ikke adgang til å legalisere/bekrefte dokumenter utstedt i andre land enn Indonesia.

Legalisering av Indonesiske dokumenter som skal brukes i Norge:
Dokumentet må foreligge i original (eller bekreftet kopi).

Legaliseringsprosessen for Indonesiske dokument til bruk i Norge er som følger:

  1. Dokumentet legaliseres av Indonesiske myndigheter (utenriksdepartementet) Dokumentet legaliseres av Norges utenriksstasjon i Jakarta.

Utenriksstasjonens gebyr for disse tjenestene finnes i her

Legalisering av norske dokumenter som skal brukes i Indonesia:
Du finner nødvendig informasjon om legaliseringsprosessen i Norge på Utenriksdepartementets nettsider på regjerningen.no på følgende lenke:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/?q=legalisering

Og på nettsiden til den Indonesisk ambassade i Oslo:

http://indonesia-oslo.no/pelayanan-wni/legalisasi-dokumen/