Utviklingspolitikk og humanitær innsats

Én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Å hjelpe medmennesker i nød og bidra til langsiktig utvikling og en mer rettferdig verden er et globalt ansvar.
Foto: Ken Opprann/Norad

Krig og konflikt har drevet 65 millioner mennesker på flukt. Mange land er preget av uro og nød. Klimaendringer, migrasjon og smittsomme sykdommer rammer mennesker på tvers av landegrensene.

FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen utgjør det globale rammeverket for bærekraftig utvikling, fred og en mer rettferdig verden. Agendaen forplikter alle land til å nå nasjonale mål, også Norge. Vi har i tillegg et internasjonalt engasjement for å bidra til at andre land lykkes med sine målsettinger. 

Bistand er ett av mange virkemidler for å bekjempe fattigdom og skape utvikling. Norge prioriterer temaer som er spesielt viktige for utvikling; utdanning, helse og jobbskaping gjennom næringsutvikling. Menneskerettighetene, likestilling, klima og miljø, og anti-korrupsjon er tverrgående hensyn i utviklingspolitikken.

Det er viktig med godt samarbeid mellom nødhjelpsarbeidere og de som jobber med langsiktig utviklingsbistand. Ved å rette innsatsen mot de mest sårbare gruppene, og jobbe forebyggende, har vi større sjanse for å lykkes. Da reduserer vi også framtidige humanitære behov.

Utviklingspolitikk omfatter mye mer enn bistand. Handel, investeringer, teknologi-, forskning- og kultursamarbeid og arbeid for å styrke den internasjonale rettsorden er vel så viktig.

Norge ønsker i bidra til

 • å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030
 • å sikre godt styresett og menneskerettigheter for alle innen 2030
 • å bidra til en rettighetsbasert gjennomføring av bærekraftsmålene
 • å gi mennesker i nød nødvendig bistand og beskyttelse
 • å bidra til varig utvikling og gjøre mottakerne uavhengige av bistand
1@2x.png

Støtte til næringsutvikling

De neste ti årene vil én milliard unge ta steget ut i arbeidslivet. I utviklingsland står privat sektor for 9 av 10 arbeidsplasser. Derfor er støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand, blant annet gjennom Norfund.

Fisk@2x.png

Fisk for utvikling-programmet

Fiskeribistand til den syd-indiske delstaten Kerala i 1952 markerte starten på den norske statlige bistanden. I dag har Norge samlet fiskeribistanden mer strategisk gjennom Fisk for utvikling-programmet. Målet er å bekjempe fattigdom gjennom matsikkerhet, bærekraftig forvaltning og lønnsom næringsvirksomhet.

Norges innsats

 • bidrar til gode koblingene mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling
 • bruker bistand til å utløse private investeringer og skape jobber
 • styrker humanitær bistand og langsiktig utviklingsarbeid i sårbare områder
 • bidrar til å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt
 • satser på jenters utdanning, utdanning i krise og konflikt og kvalitet i utdanningen
 • leder an i arbeidet for å redusere barne- og mødredødelighet, og å stoppe spredning av hiv og aids, tuberkulose, malaria og andre smittsomme sykdommer
 • er en aktiv pådriver for mer ambisiøse klimamål for å redusere utslipp globalt
 • investerer i fornybar energi som bidrar til å redusere de globale klimautslippene
 • bidrar årlig med rundt 1 prosent av brutto nasjonalprodukt til utvikling- og humanitær innsats.
Money

Bekjempelse av kapitalflukt og korrupsjon

Nasjonal inntektsgenerering, skatt og bekjempelse av kapitalflukt, samt korrupsjonsbekjempelse er langt viktigere enn bistand for et lands utvikling. Den årlige ulovlige kapitalflukten fra utviklingsland er om lag 1,26 milliarder dollar. Til sammenligning er verdens bistand på anslagsvis 120 milliarder dollar.

jente med bok 2@2x.png

Mødre- og barnehelse

Norge anerkjenner at mødre- og barnehelse henger sammen med satsingen på utdanning. Jenter som går på skole og tar utdanning gifter seg senere og får barn senere. Utdanning av jenter og kvinner er derfor svært viktig for å redusere mødre- og barnedødeligheten.