Nordområdene

Store deler av Norge ligger nord for polarsirkelen. Ansvarlig forvaltning av de rike ressursene i nord står høyt på Norges dagsorden. Dette krever globalt samarbeid bygget på kunnskap og internasjonal rett.
Foto: REDink

I flere tusen år har menneskene nord for polarsirkelen høstet de lokale ressursene. Arktis har en stor rikdom i form av mineraler, olje, gass, dyreliv, fisk og sjømat. En forsvarlig og god balanse mellom bruk og vern står derfor høyt på Norges dagsorden. Vi ønsker å legge til rette for et globalt samarbeid med internasjonal rett og kunnskap som bærebjelker.

Norge ønsker å bidra til

  • å trygge fred, stabilitet og forutsigbarhet
  • å sikre balanse mellom bruk og vern gjennom en bærekraftig forvaltning av ressursene
  • å fremme internasjonalt samarbeid og rettsorden
  • å øke sysselsetting, verdiskaping og velferd i nordområdene
skip@2x.png

Skipsfart i polare strøk

80% av skipsfarten i Arktis går gjennom norske farvann. 1. januar 2017 trådte Polarkoden i kraft, som stiller strengere miljøkrav til skipsfart i polare strøk.

plattform@2x.png

Olje- og gass ressurser i Arktis

En femtedel av verdens uoppdagede olje- og gass ressurser kan befinne seg i Arktis ifølge US Geological Society. Skal disse utvinnes må det skje slik at det sikrer god balanse mellom bruk og vern i et sårbart område.

Norges innsats

  • er til stede i de nordlige havområdene for å hevde suverenitet, utøve myndighet, overvåke og sikre beredskaper
  • forvalter ressursene basert på vitenskapelig kunnskap
  • bidrar til å sikre at havretten etterleves
  • jobber for å styrke Arktisk råd som det viktigste forum for arktisk samarbeid
  • investerer i såkornfond, forskning og infrastruktur for å øke innovasjon og teknologiutvikling. 
verden@2x.png

Arktisk råd

Åtte arktiske land er medlemmer av Arktisk råd. Tolv ikke-arktiske stater er observatører. Arktisk råd er eneste samarbeidsforum på regjeringsnivå som samler alle de arktiske landene.

Satelitt@2x.png

Norske satelitter

Norske satellitter gir verdifull informasjon og styrker forvaltning av ressurser, miljø og sjøsikkerhet i nord. De bidrar til fremtidsrettet forskning og industri på Svalbard.