Fred, stabilitet og sikkerhet

Sikkerhetsutfordringene i verden blir stadig mer sammensatte. Krig og væpnete konflikter krever politiske løsninger. Terrorisme og organisert kriminalitet må bekjempes på tvers av landegrenser.
Foto: Lars Røraas /Forsvaret

For å sikre velferd og sikkerhet i Norge og i andre land, må vi jobbe for å forebygge, dempe og løse konflikter. Det er viktig med en global rettsorden og et forpliktende internasjonalt samarbeid. Et kollektivt forsvar med våre allierte, gir Norge trygghet og handlerom.

Helt sentralt står FN og den rettsorden som FN-systemet forvalter. Samtidig utgjør forankringen i Nato og de transatlantiske forbindelsene bærebjelken i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Freds- og forsoningsengasjementet er også viktig og Norge er en viktig støttespiller for FNs fredsdiplomati. Gjensidig, balansert og kontrollerbar nedrustning er i tråd med Norges verdier og interesser. Norge vektlegger også bruk av utviklingspolitiske virkemidler for å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer.

Til sammen gir dette rammene for et godt og trygt samfunn nasjonalt, og internasjonalt. 

Norge ønsker i bidra til

 • å ivareta Norges sikkerhet, suverenitet, territorielle integritet og politisk handlefrihet
 • å sikre internasjonal fred, stabilitet og konfliktløsning
 • å fremme motstandskraft, menneskerettigheter og utvikling i sårbare stater
 • å forebygge og bekjempe radikalisering, voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet, digitale trusler og konflikt
 • å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden
 • å sikre balansert, gjensidig og kontrollerbar nedrustning
FN@2x.png

Militære i FN-tjeneste

Norge har i dag omkring 45 militære i FN-tjeneste fordelt på tre operasjoner; MINUSMA i Mali, UNMISS i Sør-Sudan og UNTSO i Midtøsten. I tillegg deltar vi med om lag 30 politi i hhv Sør-Sudan (UNMISS), Liberia (UNMIL), Haiti (MINUSMA) og Colombia (UNMC).

verden@2x.png

Bistand mot kriminalitet og terrorisme

I 2016 etablerte Norge to nye bistandsprogrammer: ett mot alvorlig og organisert kriminalitet og ett mot radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme.

KvinneSymbol@2x.png

Kvinner og fredsmekling

Med støtte fra Norge ble «Association of African Women Mediators» etablert i 2013. Nettverket består i dag av nærmere 150 kvinner som har gjennomgått opplæring i fredsmekling, der flertallet er fra Sør-Afrika.

Norges innsats

 • bidrar til å forebygge, dempe og løse konflikter gjennom vår støtte til FN og vårt fred og forsoningsengasjement
 • støtter FN i å ta vare på internasjonal fred og sikkerhet
 • ønsker å ta vår del av ansvaret som valgt medlem i Sikkerhetsrådet i 2021 og 2022.
 • deltar aktivt i internasjonalt samarbeid i, og med FN, NATO, OSSE, EU og Europarådet
 • deltar i internasjonale fredsoperasjoner og koalisjonsoperasjoner
 • samarbeider med våre allierte og andre om globale sikkerhetsutfordringer som terrorisme, organisert kriminalitet og digitale angrep
 • fremmer stabilitet gjennom institusjonsbygging og utvikling
 • deltar aktivt i multilaterale nedrustningsfora
 • jobber for at kvinner og menns rettigheter blir ivaretatt i all innsats for fred, stabilitet og sikkerhet
KvinneSymbol@2x.png

Kvinner, fred og sikkerhet

Aktiv deltakelse fra kvinner er nødvendig for å løse konflikter og skape varig fred. Norge støtter lokale, regionale og internasjonale aktørers arbeid for kvinner, fred og sikkerhet.

Fredsdue@2x.png

Freds- og forsoningsarbeid i Colombia

Norge har vært involvert i freds- og forsoningsarbeidet i Colombia i flere tiår. Siden 2012 har Norge vært offisiell tilrettelegger sammen med Cuba for fredsprosessen med Farc-EP.